UCHWAŁA NR 0007.XXII.181.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych Gminy Miejskiej Złotoryja

­

UCHWAŁA NR 0007.XXII.181.2016
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych Gminy Miejskiej Złotoryja


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.2016.446 j.t. ze zm.) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016.778 j.t. ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do wiadomości wyniki opracowania „Analiza i ocena zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Złotoryja 2007-2016”, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uwzględniając wyniki opracowania, o którym mowa w § 1, postanawia się:
1) uznać za częściowo nieaktualne „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Złotoryi” (przyjęte uchwałą Rady Miejskiej
w Złotoryi nr XXVI/239/2000 z dnia 18 grudnia 2000 r., a następnie zmienione uchwałą Rady Miejskiej w Złotoryi nr XXIII/138/2004 z dnia 9 lipca 2004 r.),
w zakresie niedostosowania do aktualnych przepisów prawa oraz częściowego braku możliwości realizacji inwestycji z powodu potrzeby wprowadzenia zmian w kierunkach rozwoju przestrzennego;
2) podjąć działania dotyczące zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
a) Złotoryjskiej Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego (Uchwała Nr XLII/373/2002 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 czerwca 2002 r.);
b) rejonu ulic Monte Cassino, Polnej i Karola Miarki w Złotoryi (Uchwała Nr XLII/347/2002 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 kwietnia 2002 r.);
c) rejonu ulicy Jerzmanickiej w Złotoryi (Uchwała Nr XLII/373/2002 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 kwietnia 2002 r.) przejawiających się dostosowaniem kierunków zagospodarowania do potrzeb Gminy Miejskiej Złotoryja;
3) podjąć działania polegające na kontynuacji prac zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Złotoryi”, uwzględniające złożone wnioski oraz Lokalny Program Rewitalizacji;
4) podjąć działania dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Złotoryi (uchwalonego przez Radę Miejską
w Złotoryi Uchwałą Nr XXVII/175/04 z dnia 8 grudnia 2004r. zmienionego uchwałą Nr IX/56/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 czerwca 2007 r) dla obszarów na terenie miasta Złotoryja.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXII.181.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych Gminy Miejskiej Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.12.2016 12:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.12.2016 12:17 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)