UCHWAŁA NR 0007.XXIII.191.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Monte Cassino, Polnej i Karola Miarki w Złotoryi

­

UCHWAŁA NR 0007.XXIII.191.2016
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Monte Cassino, Polnej i Karola Miarki w Złotoryi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 j.t. ze zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 w związku z art. 27  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r. poz. 778 j.t. ze zm.)  Rada Miejska w Złotoryi, działając na wniosek Burmistrza Miasta Złotoryja uchwala,co następuje:
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Monte Cassino, Polnej i Karola Miarki w Złotoryi uchwalonego Uchwałą Nr XLII/374/2002 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 kwietnia 2002r. opublikowanego w Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 129, poz. 1794 z dnia 10.06.2002r.
§ 2. Granice obszaru objętego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
o którym mowa w § 1., określone zostały w załączniku graficznym do niniejszej uchwały sporządzonym w skali 1: 2000, który stanowi jej integralną część.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXIII.191.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Monte Cassino, Polnej i Karola Miarki w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.12.2016 10:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.12.2016 10:55 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)