UCHWAŁA NR 0007.XXIII.194.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXII.185.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie powierzenia Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotoryi zadań własnych Gminy Miejskiej Złotoryja

­

UCHWAŁA NR 0007.XXIII.194.2016
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXII.185.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi  z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie  powierzenia Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotoryi zadań własnych Gminy Miejskiej Złotoryja

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( tj. Dz. U. z 2016r. poz. 573 ze zm. )Rada Miejska w Złotoryi uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Nr 0007.XXII.185.2016 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie  powierzenia Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotoryi zadań własnych Gminy Miejskiej Złotoryja  zmienia się co następuje:
§ 3. Uchwały otrzymuje brzmienie:
1. Powierza się Spółce wykonywanie zadań własnych Gminy Miejskiej Złotoryja  obejmujących:
- zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
2. Realizacja zadań własnych Gminy polegająca na :
1) zarządzanie i administrowanie lokalowym zasobem Gminy Miejskiej Złotoryja
2) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
3) obróbkę i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
4) odzysk surowców z materiałów wysegregowanych,
5) utrzymanie gminnych dróg, ulic, mostów i placów
6) utrzymanie letnie i zimowe dróg i ulic, mostów, placów, terenów i działek drogowych pozostających we władaniu Miasta Złotoryja,
7) utrzymanie czystości i porządku na działkach gruntowych będących własnością i pozostających we władaniu Miasta Złotoryja,
8) utrzymanie zieleni i zadrzewień w pasach drogowych,
9) utrzymanie zieleni i zadrzewień na działkach gruntowych będących własnością i pozostających we władaniu Miasta Złotoryja,
10) utrzymanie i eksploatację fontann miejskich,
11) wykonywanie przeprowadzek i opróżnianie pustostanów
12) zbieranie i transport zwłok bezdomnych zwierząt oraz znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt,
13) dekorowanie okolicznościowe Miasta Złotoryja,
14) utrzymanie placów zabaw i obiektów małej architektury na terenie miasta Złotoryja
15) czyszczenie kanałów młynówek oraz rowów w zakresie wykaszania traw i samosiewów oraz usuwania śmieci,
16) utrzymanie kanalizacji deszczowej,
17) remonty mieszkań i budynków komunalnych,
18) utrzymanie oświetlenia ulicznego,
19) budowy i przebudowy infrastruktury gminnej
20) odbieraniu od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odpadów komunalnych i zagospodarowaniu tych odpadów Następować będzie poprzez udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na rzecz Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotoryi po spełnieniu przez spółkę przesłanek do udzielenia takiego zamówienia.
§ 2. Skreśla się zapis § 4. Uchwały nr Nr 0007.XXII.185.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi  z dnia 30 listopada 2016r. w  sprawie powierzenia Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotoryi zadań własnych Gminy Miejskiej Złotoryja.
§ 3. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXIII.194.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXII.185.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie powierzenia Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotoryi zadań własnych Gminy Miejskiej Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.12.2016 11:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.12.2016 11:18 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)