UCHWAŁA NR 0007.XXVI.219.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2017r.”

­

UCHWAŁA NR 0007.XXVI.219.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie  uchwalenia „Programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2017r.”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 856 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2017r.” w brzmieniu określonym  w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXVI.219.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2017r.”
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.03.2017 10:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.03.2017 10:04 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)