UCHWAŁA NR 0007.XXVI.221.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 0007.XIV.123.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania

­

UCHWAŁA NR 0007.XXVI.221.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 30 marca 2017 r.
zmieniająca Uchwałę nr 0007.XIV.123.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wprowadzenia zerowej stawki opłat dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłat dodatkowej, zmienioną Uchwałą nr 0007.XXI.172.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 296 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1, ust. 3, art. 13 b  i art. 13 f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1440 z późn. zm.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala co następuje:
§ 1. Zmienia się treść Uchwały nr 0007.XIV.123.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wprowadzenia zerowej stawki opłat dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłat dodatkowej, zmienioną Uchwałą nr 0007.XXI.172.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2016 r. w następujący sposób:
a) § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. pojazdów straży miejskiej, pogotowia gazowego, pogotowia energetycznego, pogotowia ciepłowniczego, pogotowia wodno – kanalizacyjnego, pojazdów operatorów pocztowych podczas wykonywania obowiązków służbowych oraz podmiotów świadczących usługi opiekuńczo –  lecznicze wykonywane w miejscach przebywania pacjentów.”,
b) § 5 otrzymuje brzmienie:
„1.  Opłatę za parkowanie należy wnieść niezwłocznie, bez wezwania w jeden z poniższych sposobów:
a) a) z chwilą zajęcia miejsca postojowego poprzez uiszczenie należnej kwoty w parkomacie i pobranie biletu parkingowego,
b) b) poprzez zapłatę zarządcy drogi opłaty ryczałtowej za zastrzeżenie na określony czas stanowiska postojowego (koperta) do korzystania na prawach wyłączności,
c) c) przy pomocy aplikacji mobilnej moBILET.
2. Dowód dokonania opłaty parkingowej (wydruk z parkomatu) należy umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu, w sposób umożliwiający kontrolę jej uiszczenia.
3. W przypadku opłacenia miejsca parkingowego przy pomocy aplikacji mobilnej moBILET punktu 2 nie stosuje się.
4. 4. Wniesienie opłaty nie jest równoznaczne z rezerwacją dla danego pojazdu wyznaczonego miejsca, z wyjątkiem  stanowisk postojowych zastrzeżonych na prawach wyłączności.”,
c) § 8 otrzymuje brzmienie:
„1. Opłata dodatkowa ulega obniżeniu do kwoty 19 zł jeżeli zostanie wniesiona w ciągu 3 dni od dnia wystawionego wezwania. Za datę wniesienia opłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, a nie datę wykonania przelewu.
2. Opłaty dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, w Banku Spółdzielczym w Złotoryi lub przelewem na konto nr 20 8658 0009 0000 3506 2000 0020 Urzędu Miejskiego w Złotoryi, w tytule wpłaty wpisując nr wezwania oraz nr rejestracyjny pojazdu.”
§ 2. § 2 Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXVI.221.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 0007.XIV.123.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.03.2017 10:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.03.2017 10:32 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)