UCHWAŁA NR 0007.XXVII.224.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok

­

UCHWAŁA NR 0007.XXVII.224.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok

a podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446.)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przenosi się wydatki : W tym:
Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę – 9.100 zł
Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę – 9.100 zł

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

 

 

 Gospodarka mieszkaniowa

-

5.000,-

 

70095

 

Pozostała działalność 

-

5.000,-

 

 

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

-

5.000,-

 

 

Wniesienie kapitału do firmy RPK Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotoryi.

-

5.000,-

750

 

 

Administracja publiczna

16.100,-

-

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

16.100,-

-

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

15.240,-

-

4300

Zakup usług pozostałych

860,-

-

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

7.000,-

 

75414

 

Obrona cywilna 

-

7.000,-

 

4210

Zakup materiałów i wyposażania

-

5.000,-

4270

Zakup usług remontowych

-

1.500,-

4300

Zakup usług pozostałych

-

500,-

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

4.100,-

 

90095

 

Pozostała działalność

-

4.100,-

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

4.100,-

 

Zadanie :

Wykonanie wraz z dostawą i montażem wiaty przystankowej oszklonej.

-

4.100,-

Ogółem :

16.100,-

16.100,-

§ 2. Załącznik nr 3 do uchwały Nr 007.XXIII.187.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2017 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXVII.224.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.04.2017 10:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.04.2017 10:07 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)