UCHWAŁA NR 0007.XXVII.225.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.

­

UCHWAŁA NR 0007.XXVII.225.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta  Złotoryja.

Na podstawie art. 229 pkt 3 k.p.a., art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446 późn. zm./ po rozpatrzeniu skargi Pani  XXXXXXXXXXX, Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się bezzasadność skargi Pani XXXXXXXXXXX  na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja .
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotoryi do zawiadomienia skarżącej  o sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Złotoryi działając w oparciu o Uchwałę Nr 0007.XXVI.222.2017  Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli dokumentów dotyczących postępowania Burmistrza Miasta Złotoryja w związku ze skargą z dnia 6 marca 2017 r.-  przeprowadziła na posiedzeniach w dniach  6 i 10 kwietnia br. czynności wyjaśniające  skargę Pani XXXXXXXXXXX na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja. W związku z tym, że w skardze podnoszono kilka zarzutów Komisja Rewizyjna  określiła główne punkty skargi , a mianowicie:
1. Braku poszanowania Aktu notarialnego z 11.06.2008 r.
2. Niegospodarność w wydatkowaniu budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja
3. Niewłaściwe postępowania urzędnika Urzędu Miejskiego. 
W wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających Komisja Rewizyjna stwierdziła co następuje:
1. Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że skarżąca  nie posiada upoważnienia Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 48-49 do jej reprezentowania.
2. W dostępnej dokumentacji nie ma pełnej inwentaryzacji budynku Rynek 48-49, w związku z czym działania Urzędu Miejskiego w celu jej przeprowadzenia i regulacji  stanu prawnego nieruchomości są nie tylko prawem , ale i obowiązkiem Gminy.
3. Koszty poniesione w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości Komisja aprobuje i nie uważa za niegospodarność.
4. Pretensje o brak inwentaryzacji powinny być skierowane do Zarządcy Wspólnoty gdyż to on winien posiadać pełną dokumentację.
5. Komisja nie rozpatruje skargi na urzędnika, gdyż jej adresatem powinien być przełożony pracownika czyli Burmistrz.  Akceptując powyższe stanowisko Komisji Rewizyjnej  Rada Miejska w Złotoryi uchwala jw.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXVII.225.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.04.2017 10:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.04.2017 10:14 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)