UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.227.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok

­

UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.227.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446.)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 164.662,44 w tym:
- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 184.644,-
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę   19.981.56 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Zwiększa  się wydatki ogółem o kwotę 192.076,- w tym:
-     wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 8.300,78
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę   183.775,22 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.    
§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 007.XXIII.187.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22.XII.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2017 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Deficyt budżetowy wyniesie 2.951.738,44 zł i pokryty zostanie przychodami z tytułu emisji obligacji, pożyczki i kredytem oraz wolnymi środkami.
§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.907.738,44  Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 007.XXIII.187.2016r Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22.XII.2016r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2017 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały
§ 6. Załącznik nr 13 do uchwały Nr 007.XXIII.187.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2017 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.227.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.05.2017 10:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.05.2017 10:13 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)