UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.229.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi

­

UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.229.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi

z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Złotoryi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016.446 t.j.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 lutego 2008r.
w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Złotoryi zmianie ulega § 1 ust. 2., który otrzymuje brzmienie:
„Drodze gminnej oznaczonej geodezyjnie jako działki: nr 31/15 położonej w obrębie 7 miasta Złotoryja oraz działki nr 195/16 i 195/25 położonym w obrębie 6 miasta Złotoryja, stanowiącym własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nadaje się nazwę ulica Jesionowa.”.
§ 2. Zmianie ulega załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej
w Złotoryi z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Złotoryi, który zostaje zastąpiony przez Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały ukazujący położenie ulicy wymienionej w § 1 oraz nadaną jej nazwę.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.229.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.05.2017 10:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.05.2017 10:27 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)