UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.230.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Złotoryjskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Złotoryjski Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotoryi

­

UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.230.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Złotoryjskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Złotoryjski Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno –  Wychowawczym w Złotoryi

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 5 ust. 5 i 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Złotoryja, a Powiatem Złotoryjskim w przedmiocie założenia i prowadzenia przez Powiat Złotoryjski Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotoryi.
§ 2. Szczegółowe warunki dotyczące założenia i prowadzenia  przez Powiat Złotoryjski Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotoryi określi porozumienie, stanowiące załącznik  do niniejszej uchwały.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotoryja do podpisania porozumienia, o którym mowa w §2 niniejszej uchwały z Zarządem Powiatu Złotoryjskiego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.230.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Złotoryjskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Złotoryjski Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.05.2017 10:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.05.2017 10:35 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)