UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.231.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie miasta Złotoryi.

­

UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.231.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie miasta Złotoryi.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z dnia 17 marca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21, 22 i art. 403 ust. 2 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. z dnia 10 lutego 2017 r. Dz. U. z 2017r. poz. 519)  uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie miasta Złotoryja, stanowiący załącznik do uchwały.
2. Udzielenie dotacji celowych ma na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez wprowadzenie przyjaznych dla środowiska rozwiązań służących ochronie powietrza, ograniczenie tzw. niskiej emisji oraz wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów oraz pieców węglowych na nowoczesne metody grzewcze.
§ 2. 1. W odniesieniu do nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza lub zarejestrowana jest jej siedziba, udzielone dofinansowanie stanowi pomoc de minimis, która udzielana będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. L 352, 24.12.2013, L 352/1 – L 352/8).
2. Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia KE nr 1407/2013 ma obowiązek przedłożyć podmiotowi udzielającemu pomocy:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą , na podstawie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
§ 3. Gmina Miejska Złotoryja warunkuje realizację niniejszej uchwały od pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie pożyczki z Programu Priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.231.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie miasta Złotoryi.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.05.2017 10:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.05.2017 10:37 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)