UCHWAŁA NR 0007.XXIX.237.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok

­

UCHWAŁA NR 0007.XXIX.237.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446.)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę   357.846,49, w tym:
-  dochody bieżące zwiększa się o kwotę  3.317,75
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę    361.164.24, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Zmniejsza  się wydatki ogółem o kwotę 117.846,49, w tym:
-  wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 212.129,73            
-  wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę  330.076,22zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.    
§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr 007.XXIII.187.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 .XII.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2017 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Deficyt budżetowy wyniesie 3.191.738,44 zł i pokryty zostanie przychodami z tytułu emisji obligacji, zaciągnięcie pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami.
§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.147.738,44 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 007.XXIII.187.2016 r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22.XXII.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2017 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik nr 13 do uchwały Nr 007.XXIII.187.2016r Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 XII. 2016r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2017 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytów oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 6.791.000,-- w tym:
- na wykonanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 5.000.000,-
- na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1.791.000,-
§ 8. Załącznik nr 5 do uchwały Nr 007.XXIII.187.2016r Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 XII. 2016r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2017 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6  do niniejszej uchwały.
§ 9. Załącznik nr 12 do uchwały Nr 007.XXIII.187.2016r Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 XII. 2016r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2017 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7  do niniejszej uchwały.
§ 10. Paragraf 15 pkt 2 uchwały Nr 007.XXIII.187.2016r Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 XII. 2016r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2017 otrzymuje brzmienie: Zaciąganie kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 1.791.000,- z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXIX.237.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.07.2017 11:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.07.2017 11:27 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)