UCHWAŁA NR 0007.XXIX.239.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja

­

UCHWAŁA NR 0007.XXIX.239.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), a także – uwzględniwszy treść art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 60) – art. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja od dnia 1 września 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Gmina Miejska Złotoryja zobowiązuje się do zapewnienia realizacji zapisów wynikających z art. 14 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r. poz. 35 z późn. zm.), a także – uwzględniwszy treść art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 60) – art. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2017 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXIX.239.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.07.2017 12:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.07.2017 12:08 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)