UCHWAŁA NR 0007.XXIX.241.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Lubelską i Bolesława Krzywoustego w Złotoryi

­

UCHWAŁA NR 0007.XXIX.241.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Lubelską i Bolesława Krzywoustego w Złotoryi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 j.t. ze zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1073) Rada Miejska w Złotoryi, działając na wniosek Burmistrza Miasta Złotoryja uchwala, co następuje:
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Lubelską i Bolesława Krzywoustego w Złotoryi.
§ 2. Granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
o którym mowa w § 1., określone zostały w załączniku graficznym do niniejszej uchwały sporządzonym w skali 1:5000, który stanowi jej integralną część.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

 

Uzasadnienie

Obszar objęty uchwałą znajduje się w południowej części obrębu 8 miasta Złotoryja pomiędzy ulicami Wojska Polskiego (droga wojewódzka nr 328 na kierunku Legnica-Jelenia Góra), Lubelską i Bolesława Krzywoustego (droga powiatowa). Zajmuje on powierzchnię około 60,5 ha. Aktualny stan zagospodarowania stanowią, w przeważającej części, niezabudowane tereny użytkowane rolniczo. Tereny zainwestowane zajmują łącznie ok. 2,82 ha, co stanowi zaledwie 4,6% powierzchni całego obszaru objętego sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
    Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Lubelską i Bolesława Krzywoustego w Złotoryi wynika m.in. z potrzeb realizacji zadań własnych przez Gminę Miejską Złotoryja – zwiększenia możliwości lokalizowania różnego rodzaju usług sportu, rekreacji i turystyki, w tym o znaczeniu nie tylko lokalnym, ale także regionalnym oraz z możliwością organizowania masowych imprez plenerowych. Gmina powinna dysponować odpowiednim zapleczem gruntów atrakcyjnych nie tylko ze względu na możliwości zabudowy kubaturowej, ale także takich, które wykorzystywane by były na szeroko rozumiane usługi kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.
    Z uwagi na to, że blisko połowę powierzchni analizowanego obszaru stanowią grunty we własności Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, Gmina Miejska Złotoryja będzie się starała pozyskać je nieodpłatnie pod kątem realizacji zadań własnych wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
Ponadto, w latach 2007-2015 do Burmistrza Miasta Złotoryja wpłynęło 13 wniosków od osób fizycznych i prawnych o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Głównym tematem wnioskowanych zmian było przeznaczenie gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zmiana warunków zabudowy na terenach przeznaczonych pod mieszkalnictwo jednorodzinne (MN) oraz rozszerzenie możliwości lokalizowania usług sportu i rekreacji w części wschodniej obszaru.
Na podstawie powyższego należy stwierdzić, że istnieją szczególne wskazania do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Lubelską i Bolesława Krzywoustego w Złotoryi.
    Ważąc na powyższe, korzystając ze swych ustawowych uprawnień przejętych na gruncie ustaw:
1)Ustawy o samorządzie gminnym i
2)Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
po przedłożeniu przez Burmistrza Miasta Złotoryja pod rozwagę możliwości sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Lubelską i Bolesława Krzywoustego w Złotoryi, uznano, iż jest to zamierzenie zasadne. Powzięta uchwała stanowi wyraz woli Rady Miejskiej w Złotoryi względem kształtowania przestrzeni na terenie miasta. Powyższe wpisuje się w instytucję tzw. władztwa planistycznego gminy i jest przejawem racjonalnego gospodarowania przestrzenią gminy.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXIX.241.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Lubelską i Bolesława Krzywoustego w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.07.2017 12:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.07.2017 12:11 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)