UCHWAŁA NR 0007.XXIX.242.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 9 w obrębie 6 w Złotoryi

­

UCHWAŁA NR 0007.XXIX.242.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 9 w obrębie 6 w Złotoryi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 j.t. ze zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1073) Rada Miejska w Złotoryi, działając na wniosek Burmistrza Miasta Złotoryja uchwala, co następuje:
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 9 w obrębie 6 w Złotoryi.
§ 2. Granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
o którym mowa w § 1., określone zostały w załączniku graficznym do niniejszej uchwały sporządzonym w skali 1:1000, który stanowi jej integralną część.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

 

Uzasadnienie

Obszar objęty uchwałą znajduje się w granicach działki nr 9 w obrębie 6 miasta Złotoryja. Zajmuje on powierzchnię 1,2042 ha. Przedmiotowa działka zagospodarowana jest nieczynnym już basenem miejskim wraz z budynkami towarzyszącymi.
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru działki nr 9
w obrębie 6 w Złotoryi wynika z potrzeb realizacji zadań własnych przez Gminę Miejską Złotoryja poprzez bardziej racjonalne wykorzystanie terenów przewidzianych do zainwestowania, intensyfikacji działalności gospodarczej. Dodatkowo, szczegółowe ustalenia obowiązującego planu miejscowego przewidują obecne zagospodarowanie – kąpielisko – do zachowania. Zatem nie ma możliwości innego wykorzystania przedmiotowego terenu, a koszty modernizacji tego obiektu znacząco przewyższają możliwości finansowe Gminy. Należy zatem rozszerzyć istniejącą funkcję usług sportu (US) o ogólnie rozumiane usługi (U).
Chcąc pozyskiwać kolejnych inwestorów Gmina musi dysponować odpowiednim zapleczem gruntów atrakcyjnych ze względu na położenie, wielkość i możliwości zabudowy, nie wykluczając przy tym możliwości realizacji na przedmiotowym terenie usług sportowych.
Należy stwierdzić, że istnieją szczególne wskazania do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 9 obręb 6 w Złotoryi.
Ważąc na powyższe, korzystając ze swych ustawowych uprawnień przejętych na gruncie ustaw:
1)Ustawy o samorządzie gminnym i
2)Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
po przedłożeniu przez Burmistrza Miasta Złotoryja pod rozwagę możliwości sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 9 w obrębie 6
w Złotoryi, uznano, iż jest to zamierzenie zasadne. Powzięta uchwała stanowi wyraz woli Rady Miejskiej w Złotoryi względem kształtowania przestrzeni na terenie miasta. Powyższe wpisuje się w instytucję tzw. władztwa planistycznego gminy i jest przejawem racjonalnego gospodarowania przestrzenią gminy.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXIX.242.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 9 w obrębie 6 w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.07.2017 12:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.07.2017 12:14 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)