UCHWAŁA NR 0007.XXIX.244.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Złotoryi

­

UCHWAŁA NR 0007.XXIX.244.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Złotoryi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016.446 t.j.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala co następuje:
§ 1.  Drodze gminnej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 91/10 położonej w obrębie 7 miasta Złotoryja, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nadaje się nazwę 
ulica Generała Martiala Vachota. 
§ 2.  Szczegółowe położenie ulicy wymienionej w § 1 oraz nadaną jej nazwę przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXIX.244.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.07.2017 12:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.07.2017 12:22 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)