UCHWAŁA NR 0007.XXIX.247.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja...

­

UCHWAŁA NR 0007.XXIX.247.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja, zmienionej uchwałą Nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja, zmienionej uchwałą Nr 0007.XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi   z dnia 22 grudnia  2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej  w Złotoryi z dnia 30 grudnia  2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja, zmienionej uchwałą  Nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 maja  2009 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja, zmienionej uchwałą Nr 0007.XXII.182.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr  0007.XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia  2015 r. zmieniającej uchwałę Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia  2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja, zmienionej uchwałą  Nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” i pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i 2, pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 446 ze zm.) oraz art. 34 ust. 6 oraz ust. 6a ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zm.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. W rozdziale II uchwały w § 3 dodaje się ust. 4 o treści: Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu nieruchomości zabudowanych budynkami użytkowymi stanowiącymi w całości przedmiot najmu lub dzierżawy ich najemcom lub dzierżawcom, pod warunkiem, że najem lub dzierżawa zostały nawiązane na podstawie umowy zawartej na okres powyżej 3 lat oraz, że trwają one nieprzerwanie przez okres 3 lat.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXIX.247.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.07.2017 12:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.07.2017 12:42 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)