UCHWAŁA 0007.XXX.249.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok

­

UCHWAŁA 0007.XXX.249.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446.)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę  45 500,00 zł  w tym:
-  dochody bieżące zwiększa się o kwotę  20 000,00 zł
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 25 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Zwiększa  się wydatki ogółem o kwotę 45 500,00 zł w tym:
-  wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 34 400,00 zł
-  wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 11 100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr 007.XXIII.187.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 .XII.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2017 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik nr 5 do uchwały Nr 007.XXIII.187.2016r Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 XII. 2016r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2017 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4  do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA 0007.XXX.249.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.08.2017 08:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.08.2017 08:52 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)