UCHWAŁA NR 0007.XXX.256.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja

­

UCHWAŁA NR 0007.XXX.256.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja

Na podstawie art. 18ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.) i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) ustala się co następuje:
§ 1. Zakres informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za I półrocze sporządza się w formie opisowej i zawiera:
a) realizację dochodów budżetowych oraz przychodów,
b) wykonanie wydatków budżetowych oraz rozchodów;
c) zaawansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:
d) stan należności i zobowiązań podatkowych z opisem podjętych czynności egzekucyjnych:
e) skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za dany okres sprawozdawczy;
f) realizację dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych;
g) stan zadłużenia gminy;
h) przychody i rozchody budżetu gminy.
§ 2. Zakres informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za I półrocze zawiera:
a) dochody budżetowe według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej;
b) wydatki budżetowe według działów;
2. Informacje o których mowa w ust. 1 sporządzone w formie tabelarycznej zawierają porównanie do wielkości planowanych dochodów i wydatków w zawartych w uchwale budżetowej, według stanu na dzień 30 czerwca.
§ 3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja winna zawierać w szczególności:
1) wielkość zadłużenia na I półrocze;
2) przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Miejskiej Złotoryja
§ 4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Przychodnia Zdrowia) za I półrocze danego roku winna być sporządzona według następujących zasad:
1) tabelaryczne zestawienie przychodów zawierające plan i wykonanie według stanu na dzień 30 czerwca danego roku, w szczególności:
a) dotacje na wydatki bieżące,
b) dotacje celowe, w tym na wydatki inwestycyjne
c) przychody własne ogółem,
d) pozostałe przychody;
2) tabelaryczne zestawienie kosztów zawierające plan i wykonanie według stanu na dzień 30 czerwca danego roku, w szczególności;
a) wynagrodzenia i pochodne,
b) zakup materiałów i energii,
c) usługi obce,
d) koszty remontów,
e) pozostałe koszty,
f) realizacja zadań inwestycyjnych;
3) dane dotyczące stanu:
a) środki pieniężne na początek roku i na dzień 30 czerwca danego roku,
b) należności oraz zobowiązań, w tym wymagalnych;
4) ocenę przebiegu wykonania planu finansowego o komentarz do zestawień tabelarycznych.
§ 5. Traci moc uchwała nr XLV/244/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o  przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXX.256.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.10.2017 10:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.10.2017 10:18 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)