UCHWAŁA NR 0007.XXX.258.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Złotoryja lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3 i 13 ustawy o finansach publicznych oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

­
Komentarz

­

UCHWAŁA NR 0007.XXX.258.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Złotoryja lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3 i 13 ustawy o finansach publicznych oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania, rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Złotoryja lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3 i 13 ustawy o finansach publicznych oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) należnościach pieniężnych - rozumie się przez to kwotę główną zobowiązań mających charakter cywilnoprawny, odsetki oraz inne należności uboczne, według stanu na dzień złożenia wniosku;
2) dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zalegającą z należnościami wobec gminy lub jej jednostek organizacyjnych;
3) wierzycielu - rozumie się przez to Gminę Miejską Złotoryja oraz jej jednostki organizacyjne;
4) przedsiębiorcy - rozumie się przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1829);
5) uldze - rozumie się przez to całkowite lub częściowe umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty spłaty należności.
§ 3. 1. W przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, o której mowa w § 4 ust. 1, § 5 ust. 1 lit. a i b oraz § 5 ust. 2 niniejszej uchwały udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z 2013 r. nr 352, poz. 1) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z 2013 r. nr 352, poz. 9).
2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowi Rozporządzenie wymienione w ust. 1.
3. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu, niezależnie od organu i osób uprawnionych, które tej pomocy udzieliły.
4. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy, zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.) oraz informacji o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010,r. nr 53, poz. 311 z późn. zm.) lub rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołóstwie (Dz. U. z 2010 r. nr 121, poz. 810).
5. W zakresie udzielania ulg stanowiących pomoc publiczną okres obowiązywania uchwały ogranicza się do czasu wygaśnięcia Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z 2013 r. nr 352, poz. 1) tj. do dnia 31 grudnia 2020 roku.
§ 4. 1. Należności pieniężne mogą być umarzane z urzędu w całości w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.).
2. Udzielenie ulgi, o której mowa w ust. 1 następuje w formie określonej w art. 58 ust. 2,3 i 3a ustawy wymienionej w ust. 1.
3. Jeżeli należność objęta jest na podstawie odrębnych przepisów podatkiem VAT, umorzenie nie obejmuje należnego podatku.
§ 5. 1. Należności pieniężne mogą być na wniosek dłużnika umarzane w całości w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, w szczególności jeżeli:
a) dłużnik - osoba fizyczna nie jest w stanie uiścić należności ze względu na wysokość dochodów oraz zagrożeń dla egzystencji dłużnika i osób będących na jego utrzymaniu wywołane: ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą dłużnika lub członka jego rodziny, sieroctwem, potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietnością, akoholizmem, narkomanią, gdy w rodzinie są małoletnie dzieci, klęską żywiołową lub ekologiczną, zdarzeniem losowym lub sytuacją kryzysową,
b) dłużnik - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, znalazła się w przejściowej trudnej sytuacji ekonomicznej.
2. Należności pieniężne mogą być na wniosek dłużnika umarzane w części, termin ich spłaty może zostać w całości lub w części odroczony lub płatność całości albo części należności może zostać rozłożona na raty - w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika.
3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności pieniężnej, oznacza się termin zapłaty pozostałej części należności.
4. Umorzenie należności głównej powoduje jednocześnie umorzenie odsetek lub innych należności ubocznych.
5. Umorzenie należności pieniężnej, za które odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich dłużników.
6. Od należności, której termin spłaty odroczono albo rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia wpływu wniosku do dnia upływu terminów określonych przez organ przyznający ulgę .
7. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela.
8. Udzielanie ulg, o których mowa w ust. 1 i 2 następuje w formie pisemnej poprzez zawarcie porozumienia między dłużnikiem a organem lub osobą uprawnioną wymienioną w § 8 uchwały.
9. Odmowa udzielenia ulg, o których mowa w ust. 1 i 2 następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ lub osobę uprawnioną wymienioną w § 8 uchwały.
§ 6. 1. Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa wierzycielowi.
2. Wniosek dłużnika o udzielenie ulgi powinien zawierać co najmniej wskazanie osoby od której pochodzi oraz jej adres zamieszkania lub siedziby, a ponadto informacje dotyczące wystąpienia okoliczności o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 uchwały, opis aktualnej sytuacji finansowej oraz wszelkie inne okoliczności uzasadniające składany wniosek, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna - oświadczenie majątkowe, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
3. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.
4. W przypadku nie przedstawienia dokumentów lub oświadczeń uzasadniających zaistnienie przesłanek udzielenia ulgi lub gdy przedstawione dokumenty są niewystarczające, organ lub osoba uprawniona wymieniona w § 8 uchwały wzywa dłużnika do uzupełnienia, określając termin, w którym uzupełnienie winno być dokonane.
5. Nieuzupełnienie dokumentów przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia, o czym organ lub osoba uprawniona wymieniona w § 8 uchwały zawiadamia dłużnika w formie pisemnej.
§ 7. Należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami liczonymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty, w przypadku gdy zostanie ustalone, że:
1) dowody, na podstawie których organ lub osoba uprawniona udzieliła ulgi, okazały się fałszywe;
2) dłużnik wprowadził organ lub osobę uprawnioną w błąd co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi;
3) dłużnik nie spłacił należności pieniężnej w odroczonym terminie lub w pełnej wysokości którejkolwiek z rat.
§ 8. Do udzielania ulg uprawnieni są:
1) Burmistrz Miasta Złotoryja bez względu na wysokość kwoty należności pieniężnych;
2) kierownik lub dyrektor jednostki organizacyjnej, jeżeli kwota należności pieniężnych nie przekracza 5.000 zł.
§ 9. 1. Inne niż Burmistrz Miasta Złotoryja organy uprawnione zobowiązane są do:
1) prowadzenia ewidencji udzielonych ulg w spłacie należności;
2) przestawienia Burmistrzowi Miasta Złotoryja informacji półrocznych o udzielonych ulgach w spłacie należności w terminie do 15 dnia następującego po zakończeniu półrocza wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W przypadku gdy przyznana ulga stanowi pomoc de minimis, organy uprawione inne niż Burmistrz Miasta Złotoryja zobowiązane są dodatkowo do przekazania Burmistrzowi Miasta Złotoryja sprawozdań, o których mowa w przepisach dotyczących sprawozdań o udzielonej pomocy, w terminie na 15 dni przed terminami określonymi w/w przepisami.
§ 10. Do wniosków o udzielenie ulg dotyczących należności mających charakter cywilnoprawny, niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2017. poz. 659 z późn. zm.) oraz uchwała nr XLVIII/258/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie  należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Złotoryja oraz jej jednostkom organizacyjnym.
§ 11. Z dniem wejścia w życie nimniejszej uchwały traci moc uchwała nr XLVIII/258/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie  należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Złotoryja oraz jej jednostkom organizacyjnym z zastrzeżeniem § 10.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXX.258.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Złotoryja lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3 i 13 ustawy o finansach publicznych oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.10.2017 10:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.10.2017 10:26 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)