UCHWAŁA NR 0007.XXX.261.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

­

UCHWAŁA NR 0007.XXX.261.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art.19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), Rada Miejska w Złotoryi uchwala co następuje:
§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Złotoryi.
§ 2. 1. Wnioski mogą dotyczyć wyłącznie zadań publicznych, o których mowa w art. 19b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Warunkiem realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej jest zawarcie umowy, o której mowa z art. 19d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, między wnioskodawcą a Burmistrzem Miasta Złotoryja.
§ 3. 1. Wnioskodawca składa wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.
2. Burmistrz Miasta Złotoryja w drodze zarządzenia:
1) określi wzór wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
2) wyznaczy komórkę odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków oraz ich wstępną weryfikację pod względem wymogów formalnych;
3) powoła stałą komisję oceniającą wnioski, zwaną dalej „Komisją Konkursową”.
3. Oceniane przez Komisję Konkursową są tylko te wnioski, które przeszły wstępną weryfikację wymienioną w ust. 2 pkt 2.
§ 4. 1. Ostateczną decyzję w zakresie przyjęcia wniosków do realizacji podejmuje Burmistrz Miasta Złotoryja po zapoznaniu się z oceną wniosku przedstawioną przez Komisję Konkursową.
2. W uchwale budżetowej  przewiduje się pulę środków na realizację inicjatyw lokalnych.
3. Zgoda na realizację zadania jest zależna od dostępności środków w budżecie Miasta Złotoryja.
§ 5. 1. Przyjmuje się następujące szczegółowe kryteria oceny wniosków:
1) celowość realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej – 0-10 pkt,
2) liczba mieszkańców zaangażowanych w realizację inicjatywy lokalnej – 1 punkt za każdych 5 mieszkańców,
3) wysokość wkładu własnego uczestników inicjatywy lokalnej – 2 punkty za każde 10% wartości zadania,
4) określony i wyceniony udział świadczeń rzeczowych wnioskodawcy w realizacji zadania – 0,5 punktów za każde 10% wartości zadania
5) określony i wyceniony wkład własny wnioskodawcy w formie pracy społecznej – 0-15 pkt,
6) inicjatywa lokalna angażuje mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym w prace społeczne przy realizacji zadania – od 1 do 5 pkt za zgodność działania z miejskimi strategiami rozwiązywania problemów społecznych,
7) liczba osób podpisanych pod listą poparcia inicjatywy lokalnej – 1 punkt za każde 30 osób podpisanych.
2. Wniosek jest oceniony pozytywnie jeżeli otrzymał co najmniej 16 punktów oraz w kryterium wymienionym w ust. 1 pkt 1 zdobył co najmniej 1 punkt.
§ 6. Wnioski o realizację inicjatywy lokalnej są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXX.261.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.10.2017 10:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.10.2017 10:36 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)