UCHWAŁA NR 0007.XXXI.267.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

­
UCHWAŁA NR 0007.XXXI.267.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
 
Na  podstawie  art.  18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) zarządza się, co następuje:
§  1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  - 0,91 zł od 1 m2 powierzchni, 
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,63 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,48 zł od 1 m2 powierzchni,
d)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,04 zł od 1 m2 powierzchni; 
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,10 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych .
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) Grunty, budowle lub ich części oraz budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie kultury, sportu i rekreacji, pomocy społecznej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4.  Traci moc uchwała Nr 0007.XXI.168.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2016r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2016 r. poz. 4915).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
 
Ewa Miara

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXXI.267.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.11.2017 13:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.11.2017 13:46 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)