UCHWAŁA NR 0007.XXXI.268.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

­

UCHWAŁA NR 0007.XXXI.268.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na  podstawie  art.  18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  i  opłatach  lokalnych# (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1785), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1892) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1821) uchwala się, co następuje:
§  1. Określa się wzory formularzy na podatek od nieruchomości:
1) IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych w sprawie podatku od   nieruchomości – stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) IN-1/A Dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych, załącznik do informacji – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości – stanowiąca załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
4) ZN-1/A Dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych, załącznik do deklaracji –  stanowiący załącznik Nr  4 do niniejszej uchwały;
5) ZN-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości, załącznik do deklaracji – stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Określa się wzory formularzy na podatek rolny:
1) IR-1 Informacja o gruntach w sprawie podatku rolnego – stanowiąca załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;
2) IR-1/A Dane o nieruchomościach rolnych, załącznik do informacji – stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;
3) DR-1 Deklaracja na podatek rolny – stanowiąca załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały;
4) ZR-1/A Dane o nieruchomościach rolnych, załącznik do deklaracji – stanowiący załącznik Nr  9 do niniejszej uchwały;
5) ZR-1/B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym, załącznik do deklaracji – stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały
§ 3. 1. Ustala się wzory formularzy na podatek leśny:
1) IL-1 Informacja o lasach w sprawie podatku leśnego – stanowiąca załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały;
2) IL-1/A Dane o nieruchomościach leśnych, załącznik do informacji – stanowiący załącznik Nr  12 do niniejszej uchwały;
3) DL-1 Deklaracja na podatek leśny – stanowiąca załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały;
4) ZL-1/A Dane o nieruchomościach leśnych, załącznik do deklaracji – stanowiący załącznik Nr  14 do niniejszej uchwały;
5) ZL-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym, załącznik do deklaracji – stanowiący załącznik Nr 15 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 5. Traci moc uchwała nr 0007.XII.87.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015 r. poz. 5248).
§   6.  Uchwała  wchodzi  w  życie  po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXXI.268.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.11.2017 13:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.12.2017 12:39 Dodano załącznik "wersje edytowalne - załączniki do uchwały w spr. wzorów formularzy na 2018 r." (Piotr Rewig)
06.11.2017 13:51 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)