UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.285.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja

­

UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.285.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami ), oraz art. 226., art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuję się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2031 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotoryja do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
2) w 2018 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotoryja do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Złotoryja uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 pkt 2 uchwały
§ 6. Traci moc uchwała Nr 0007.XXIII.186.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.285.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.12.2017 09:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.12.2017 09:37 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)