UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.290.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja

­

UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.290.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja, zmienionej uchwałą Nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 maja 2009 r., zmienionej uchwałą Nr 0007.XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r., zmienionej uchwałą Nr 0007.XXII.182.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 listopada 2016 r., zmienionej uchwałą Nr 0007.XXIX.247.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” i pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i 2, pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia               8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 1875) oraz art. 68 ust. 1, art. 70 ust. 4, art. 98a ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. 2016,  poz. 2147 ze zm.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się zapis § 8 uchwały, który otrzymuje brzmienie:
1. Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. następuje z zastosowaniem bonifikat:
a) 90% - przy wykupie lokali mieszkalnych w budynku, w którym znajdują się więcej niż dwa lokale oraz w budynku jednorodzinnym,
b) 95% - przy wykupie ostatniego lokalu mieszkalnego w budynku, w którym znajdują się więcej niż dwa lokale, w przypadku, gdy jest to ostatni niewykupiony od Gminy lokal mieszkalny przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.
2. Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. następuje z zastosowaniem bonifikaty 90% - przy wykupie lokali mieszkalnych w budynku, w którym znajdują się więcej niż dwa lokale oraz w budynku jednorodzinnym.
3. Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym  od dnia 01.01.2019 r. następuje za 100% wartości rynkowej.
§ 2. W rozdziale II uchwały zmienia się § 6a, który otrzymuje brzmienie: Wyłącza się ze sprzedaży następujące budynki, które pozostają w zasobach Gminy Miejskiej Złotoryja:
- ul. Wł. Broniewskiego 32,
- ul. Chojnowska 16,
- ul. Garbarska 1 i 2,
- ul. Klasztorna 4,
- ul. M. Konopnickiej 7 i 19,
- ul. Łąkowa 17, 19, 21 i 25,
- ul. K. Miarki 8 i 10,
- al. Miła 5 i 6,
- ul. Rzemieślnicza 9,
- ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4,
- ul. Solna 9
- ul. Sportowa 4ab,
- ul. Szkolna 8a-c,
- ul. Kard. St. Wyszyńskiego 9.
§ 3. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§ 4. Sprawy rozpoczęte, a nie zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały będą załatwiane według zasad wynikających z niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.290.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.12.2017 11:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.12.2017 11:35 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)