UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.292.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 0007.XIV.123.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania...

­

UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.292.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 21 grudnia 2017 r.
zmieniająca Uchwałę nr 0007.XIV.123.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wprowadzenia zerowej stawki opłat dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłat dodatkowej, zmienioną Uchwałą nr 0007.XXI.172.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2016 r., zmienioną Uchwałą nr 0007.XXVI.221.2017 z dnia 30 marca 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1523 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1, ust. 3, art. 13 b  i art. 13 f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2222 z późn. zm.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala co następuje:
§ 1. Zmienia się treść Uchwały nr 0007.XIV.123.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wprowadzenia zerowej stawki opłat dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłat dodatkowej, zmienioną Uchwałą nr 0007.XXI.172.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2016 r., zmienioną Uchwałą nr 0007.221.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi  w następujący sposób:
§ 7. ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:
1. Za nieuiszczenie opłat o których jest mowa w § 6 pobiera się opłatę dodatkową. Opłata wynosi 50,00 zł. Stosuje się odpowiednio §8  ust. 1 i 2.
2. Od wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej służy odwołanie w terminie 14 dni od daty wystawienia.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.292.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 0007.XIV.123.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.12.2017 11:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.12.2017 11:48 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)