Paweł Kochanowski 05.01.2018 09:13

Protokół Nr 0002.XXXIII.2017 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2017 r.

­

Protokół Nr 0002.XXXIII.2017
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi, 
która odbyła się w dniu 21 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 20  ustawy o samorządzie gminnym, sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz. 13.30 otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara.  Przewodnicząca stwierdziła, na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 13 radnych (nieobecny usprawiedliwiony radny Franciszek Słaby oraz radna Agnieszka Zawiślak)  co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitała obecnych na sesji radnych, Kierownictwo Urzędu Miejskiego w osobach : Burmistrza Miasta Roberta Pawłowskiego, Sekretarza  Włodzimierza Bajońskiego i Skarbnika Grażynę Soję, radcę prawnego Barbarę Szynkowską oraz przedstawicieli lokalnych mediów.

1 – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD SESJI.
Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowany  porządek obrad sesji.
Rada w głosowaniu:  za – 13     przeciw -  0   wstrzymało się -  0
przyjęła  zaproponowany porządek obrad bez zmian.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie porządku obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Złotoryja z działalności w okresie między sesjami.
5. Podjęcie pakietu uchwał:
5.1 - w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja
5.2 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018
5.3 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2017
5.4 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2018
5.5 - w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na 2018 r.
5.6 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja, zmienionej uchwałą Nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 maja 2009 r., zmienionej uchwałą Nr 0007.XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r., zmienionej uchwałą Nr 0007.XXII.182.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 listopada 2016 r., zmienionej uchwałą Nr 0007.XXIX.247.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2017 r.,
5.7 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Złotoryi przy ul. Górniczej 11
5.8 - zmieniająca Uchwałę nr 0007.XIV.123.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wprowadzenia zerowej stawki opłat dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłat dodatkowej, zmienioną Uchwałą nr 0007.XXI.172.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2016 r., zmienioną Uchwałą nr 0007.XXVI.221.2017 z dnia 30 marca 2017 r.
6. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawy różne.

2 – PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI.
Radni w głosowaniu:
za – 13   przeciw -  0    wstrzymało się -   0
przyjęli Protokół Nr 0002.XXXII.2017 z sesji, która odbyła się w dniu 30 listopada 2017 r.

3 – WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
1. Radny Adam Bartnicki:
poinformował o spotkaniu w dniu 20 grudnia br. z mieszkańcami pl. Sprzymierzeńców, którzy skarżą się na fatalny stan nawierzchni szutrowej drogi; mieszkańcy mówią o zdewastowanych, ochlapanych błotem płotach, a także budynkach, które również ochlapywane są warstwą błota. Wcześniej obowiązywało na tej drodze ograniczenie prędkości, teraz go nie ma. Mieszkańcy stawiają samochody wzdłuż budynków aby ochronić ściany oraz spowolnić ruch aut RPK. Zgłaszane są także uwagi dotyczące prędkości samochodów RPK poruszających się po tej drodze. Radny chciałby uzyskać deklarację co zostanie zrobione w tej sprawie.

2. Radny Józef Banaszek:
a). mieszkańcy Rynku pytają czy jest możliwość wykupienia lub wydzierżawienia terenu za Księgarnią, jeśli tak to na jakich zasadach;
b). Była mowa o parkingu przy cmentarzu, trzeba pomyśleć o uporządkowaniu miejsca parkowania – pytanie o możliwości wykonania takich prac 
c). była dyskusja nad Kopalnią „Aurelia”, podjęte zostały pewne działania, zbliża się termin graniczny i nie wiemy co dalej w tej sprawie. Proszę o informację w tej sprawie.
d). jakie były podejmowane inicjatywy dot. zakupu sprzętu dla straży pożarnej oraz policji?

3. Radny Waldemar Wilczyński:
a). w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wojska Polskiego 31 w Złotoryi wnoszę o wykonanie parkingu wewnątrz podwórza pomiędzy nieruchomościami nr 29 i 31. Wspomnę, że wspólnota od kilku lat ubiega się o budowę tego parkingu i od kilku lat uzyskuje odpowiedź negatywną.
b). w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. 3-go Maja 10 w Złotoryi wnoszę o jak najszybsze sprostowanie powierzchni i udziałów w nieruchomości. Wspomnę, że wspólnota od kilku lat ubiega się w powyższej sprawie i od kilku lat sprawa nie jest załatwiona.
c). w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wojska Polskiego 31 w Złotoryi chciałbym zapytać na jakim etapie jest urząd z opracowywaniem dokumentacji technicznej w/w nieruchomości, którą Urząd miał opracować do końca grudnia 2017 r. Wspomnę, że wspólnota od kilku lat ubiega się w powyższej sprawie       i od kilku lat sprawa nie jest załatwiona.

4 – SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA  ZŁOTORYJA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.
Burmistrz Miasta  Robert Pawłowski  omówił najważniejsze wydarzenia z okresu międzysesyjnego. Szczegółowe sprawozdanie radni otrzymali drogą mailową. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

O godz. 11.45 do obrad Rady Miejskiej dołączył zastępca Burmistrza p. Andrzej Ostrowski.

5 – PODJECIE PAKIETU UCHWAŁ.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara  rozpoczęła procedurę  uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej i budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018.
Wysoka Rado - powiedziała – w związku z zapisami ustawy o finansach publicznych podjąć musimy uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej. Inicjatywa sporządzenia projektu uchwały w zakresie jej zmian należy wyłącznie do Burmistrza Miasta i jest podejmowana nie później niż uchwała budżetowa. Przedstawiana jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania. 

Uchwalę nr II/315/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018 przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej ma rok 2018 odczytał wiceprzewodniczący Rady Miejskiej p. Bogdan Łoś.
Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej p. Irena Mundyk, która zapoznała Radę Miejską z pozytywną opinią Komisji ws. projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. 
Wystąpienie Przewodniczącej oraz opinie stanowią załączniki do protokołu.

Rada w głosowaniu:
za – 13  przeciw – 0   wstrzymało się – 0 
podjęła Uchwałę 0007.XXXIII.285.2017 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018 głos zabrała Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara, która zapoznała radnych z treścią Uchwały nr II/313/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotoryja projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej p. Bogdan Łoś odczytał Uchwałę nr II/314/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara przypomniała Radzie procedurę uchwalania budżetu miasta. Projekt został dostarczony radnym w ustawowym terminie do 15 listopada, a następnie szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. Zgodnie z obowiązującą procedurą komisje sporządzały opinie o projekcie budżetu. Na podstawie tych opinii swoja opinię sporządziła Komisja Budżetu i Finansów, którą przekazała Burmistrzowi Miasta. 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów p. Irena Mundyk odczytała opinie Komisji ws. projektu budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018. 
Opinie stanowią załącznik do protokołu.
Rada w głosowaniu:
za – 13           przeciw – 0         wstrzymało się – 0 
podjęła Uchwałę 0007.XXXIII.286.2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara stwierdziła, że Rada Miejska w Złotoryi uchwaliła budżet Miasta na rok 2018, co pozwoli na realizację postawionych zadań od stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk poinformowała, że na posiedzeniu komisji w dniu 20 grudnia br. projekt zmian w budżecie na rok 2017 został wyczerpująco omówiony przez Skarbnika Miasta p. Grażynę Soję. Członkowie komisji jednogłośnie te zmiany zaakceptowali.
Rada w głosowaniu:
za – 13           przeciw – 0         wstrzymało się – 0 
podjęła Uchwałę 0007.XXXIII.287.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2017

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara poinformowała, że projekt planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2018 rok został przekazany komisjom;                    na jego podstawie komisje opracowały własne plany pracy na rok 2018.
Rada w głosowaniu:
za – 13           przeciw – 0         wstrzymało się – 0 
podjęła Uchwałę 0007.XXXIII.288.2017  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2018

Następnie Rada w głosowaniu:
za – 13           przeciw – 0         wstrzymało się – 0 
podjęła Uchwałę 0007.XXXIII.289.2017  w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2018

W następnej kolejności Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz poinformował, że podczas ostatniego posiedzenia komisji w dniu 14 grudnia br.  radni zapoznali się z projektem uchwały dot. zmiany uchwały Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja (wraz z jej późniejszymi zmianami). Obecni na posiedzeniu komisji radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem proponowanej uchwały.

Rada w głosowaniu:
za – 13           przeciw – 0         wstrzymało się – 0 
podjęła Uchwałę 0007.XXXIII.290.2017  w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r.                         w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja, zmienionej uchwałą Nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 maja 2009 r., zmienionej uchwałą Nr 0007.XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r., zmienionej uchwałą Nr 0007.XXII.182.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 listopada 2016 r., zmienionej uchwałą Nr 0007.XXIX.247.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2017 r.

Następnie radny Dariusz Dobosz poinformował, że podczas tego samego posiedzenia Komisji Gospodarczej radni również jednogłośnie zaakceptowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Złotoryi przy ul. Górniczej 11.

Rada w głosowaniu:
za – 13           przeciw – 0         wstrzymało się – 0 
podjęła Uchwałę 0007.XXXIII.290.2017  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Złotoryi przy ul. Górniczej 11.

Podczas tej samej komisji – o czym również poinformował jej Przewodniczący Dariusz Dobosz – radni obecni na komisji także jednogłośnie zaakceptowali projekt uchwały dot. strefy płatnego parkowania.
Wobec powyższego Rada w głosowaniu:
za – 13           przeciw – 0         wstrzymało się – 0 
podjęła Uchwałę 0007.XXXIII.292.2017 w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wprowadzenia zerowej stawki opłat dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłat dodatkowej, zmienioną Uchwałą nr 0007.XXI.172.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2016 r., zmienioną Uchwałą nr 0007.XXVI.221.2017 z dnia 30 marca 2017 r.

6 – OPOWIEDZI NA WNIOSKI I NTERPELACJE RADNYCH
Wstępnych odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta Robert Pawłowski. Szczegółowe wyjaśnienia podnoszonych spraw otrzymają radni na piśmie.
Burmistrz Miasta poinformował, że w związku z dużą inwestycją RPK na oczyszczalni, do jej zakończenia nie będzie realizowana całościowa naprawa odcinka drogi przy pl. Sprzymierzeńców. W RPK zostało sprawdzone, że pojazdy RPK mające zainstalowane GPS jeżdżące tą drogą nie przekroczyły w ostatnim miesiącu prędkości 30 km/godz. 
Burmistrz poinformował także, że teren ul. Rynek i inne, o które pytał radny Józef Banaszek są przedmiotem projektu rewitalizacji tego obszaru. W zależności od realizacji projektu w przyszłym roku odpowiednie kroki zostaną podjęte. Na razie nie ma możliwości wydzierżawienia terenu. Prace będą konsultowane z mieszkańcami.
Jeśli chodzi o parking przy ul. Cmentarnej to teren będzie wyrównywany; większe prace nie są planowane, nie jest to priorytet w tej chwili. 
Jeśli chodzi o Kopalnię „Aurelia” mamy temat pod kontrolą. Czekamy na dalsze prace legislacyjne. Tematem bezpośrednio zajmuje się Pani Sylwia Dudek-Kokot, którą można zaprosić na komisję i poprosić o szczegóły, ona jest najbardziej na bieżąco.
W sprawie pomocy dla policji i straży pożarnej – straż pożarna dopiero ostatnio wystąpiła o uruchomienie środków, policja wykorzystała 20.000 zł, o drugie tyle nie wystąpiła, ponieważ okazało się, że drugiego samochodu policja nie pozyska.
Odnośnie spraw poruszanych przez radnego Wilczyńskiego dot. parkingu przy ul. Wojska Polskiego 29 i 30 trzeba spotkać się z mieszkańcami i posłuchać ich opinii. Ważne, żeby spotkać się na miejscu i ustalić z mieszkańcami szczegóły.   
Jeśli chodzi o sprawy mieszkańców ul. 3 Maja 10 to to, co mieliśmy zrealizować zostało zrobione, tzn. sprostowane powierzchnie i udziały w nieruchomości. Teraz do zarządcy należy uzyskanie pełnomocnictwa od osoby będącej zagranicą i dokończenie. My ze swojej strony załatwiliśmy wszystko.
Jeśli chodzi o ul. Wojska Polskiego 31 sprawa wygląda tak samo – my mamy wszystko przygotowane, czekamy na ruch zarządcy. 
Przewodnicząca Ewa Miara poprosiła o parking na ul. Słowackiego. 

7 – SPRAWY RÓŻNE
Radny Adam Bartnicki – dot. wizyty na pl. Sprzymierzeńców – trzeba jakoś ściągnąć tę warstwę ziemi, jest wielomilionowa inwestycja a nie można poradzić sobie z drogą
Radna Irena Mundyk – czy jest już światło na ul. Cichej i Magnoliowej?
Zastępca Burmistrza Andrzej Ostrowski poinformował, że na ul. Cichej lampa świeci. Na ul. Magnoliowej prace rozpoczynają się.

Burmistrz Miasta Robert Pawłowski – odniósł się do słów radnego Bartnickiego, poinformował, że w każdej sprawie jest interwencja ze strony urzędu.
Burmistrz serdecznie podziękował radnym za uchwalenie budżetu. Budżet jest bardzo trudny, proinwestycyjny. ¼ wydatków to wydatki przewidziane na inwestycje. Nigdy nie jest tak, że inwestycje są w 100% realizowane, z różnych przyczyn. Przechodzą na następny rok, nie otrzymamy środków. Ale dołożymy wszelkich starań, by były wykonywane. Burmistrz jeszcze raz podziękował za jednogłośne uchwalenie budżetu. 

Przewodnicząca Rady Ewa Miara zakończyła I część sesji Rady Miejskiej, ogłosiła 15-minutową przerwę w obradach. Przekazała radnym oraz kierownictwu urzędu upominki. 
Po upływie przerwy rozpoczęła II część sesji Rady Miejskiej w Złotoryi, część uroczystą. Na sesje przybyli zaproszeni goście – przedstawiciele jednostek, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, dyrektorzy jednostek oświatowych. Poinformowała, że w roku 2017 Rada Miejska uchwaliła 197 uchwał.

Zostały wręczone wyróżnienia w postaci listów gratulacyjnych następującym wyróżnionym:
- dla Pauliny Ruty – za organizację Mistrzostw Polski w Nordic Walking 
- dla Konrada Mularczyka oraz trenera Jacka Kuczyńskiego – za wysokie osiągnięcia sportowe tj. zdobycie brązowych medali podczas Narodowych Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn oraz Młodzieżowych Mistrzostw Polski U-23
- dla Renaty Fuchs i Iwony Pierzchały – za organizację VII Złotego Dyktanda.

Głos zabrał Burmistrz Miasta Robert Pawłowski, podziękował za przybycie na uroczystą sesję, podziękował także za współpracę w ciągu całego roku. Powiedział o rozwoju gospodarczym w ostatnim roku, pozyskanych inwestorach, utworzonych miejscach pracy, planach na rok przyszły. Podkreślił aktywność organizacji pozarządowych, klubów sportowych, placówek oświatowych oraz wspieraniu tej aktywności przez miasto. Złożył wszystkim życzenia świąteczne oraz zaprosił na Wigilię w Rynku.

Głos zabrał Aleksander Borys, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, który złożył wszystkim życzenia świąteczne.
Następnie zebrani składali sobie nawzajem życzenia świąteczne, dzielili się opłatkiem.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara zakończyła uroczystą sesję Rady Miejskiej w Złotoryi.
Wideorelacja z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2017 r. dostępna pod adresem: 
http://www.xn--zotoryja-6ob.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=150&menu=174&dzialy=174&akcja=artykul&artykul=1468 .


Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Ewa Miara

Protokołowała:
Magdalena Majewska 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XXXIII.2017 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.01.2018 09:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.01.2018 09:13 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)