UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.294.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

­

UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.294.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie  art.  18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm), art. 18a i art. 19 pkt 1 lit. f) ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Złotoryi:
1) wprowadza na terenie miasta Złotoryja opłatę od posiadania psów;
2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów;
4) wprowadza zwolnienia przedmiotowe od opłaty od posiadania psów.
§ 2. Wprowadza się na terenie miasta Złotoryja opłatę od posiadania psów. 
§ 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 50,00 zł od jednego psa.
§ 4. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania, w terminie do dnia 30 marca każdego roku w wysokości pełnej stawki określonej § 3, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. Jeżeli osoba fizyczna weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca danego roku, opłata płatna w wysokości połowy stawki  określonej § 3.  
§ 5. Wpłaty opłaty od posiadania psów można dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Złotoryi lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Złotoryi. 
§ 6. Zwalnia się od opłaty od posiadania psów:
1) posiadanie psa odłowionego na terenie miasta Złotoryja, nabytego od podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 8. Traci moc uchwała Nr 0007.XXI.170.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016 r., poz. 4917). 
§ 9. Uchwała  wchodzi  w  życie  po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lutego 2018 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.294.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.01.2018 11:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.01.2018 11:10 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)