UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.299.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Złotoryi na lata 2018-2021

­

UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.299.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Złotoryi na lata 2018-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1875), w związku z art. 21 ustawy z dnia 7 stycznia 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 328) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Zatwierdza się Wieloletni Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Złotoryi na lata 2018-2021.
2. Plan opisany w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Uchyla się uchwałę nr 0007.XIV.117.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2016 r., w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Złotoryi na lata 2016-2018.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.299.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Złotoryi na lata 2018-2021
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.01.2018 11:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.01.2018 11:56 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)