UCHWAŁA NR 0007.XXXV.306.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie usunięcia pomnika Ludowego Wojska Polskiego w Złotoryi

­

UCHWAŁA NR 0007.XXXV.306.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie usunięcia pomnika Ludowego Wojska Polskiego w Złotoryi

Na podstawie art. 1 Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016 r., poz. 744 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miasta Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Gmina Miejska Złotoryja wyraża zgodę na usunięcie z
pl. Lotników Polskich w Złotoryi pomnika pn. „W hołdzie bohaterom Ludowego Wojska Polskiego”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Komentarz

­

Uzasadnienie

Postanawia się usunąć pomnik pn. „W hołdzie bohaterom Ludowego Wojska Polskiego”, który posadowiony jest na pl. Lotników Polskich. Czyniąc zadość ustawie z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016 r., poz. 744 ze zm.). Rada Miasta Złotoryja podejmuje stosowną uchwałę. Możliwość usunięcia pomnika została określona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Rady Miasta Złotoryja. O usunięcie pomnika z przestrzeni publicznej wezwał również w ostatnim czasie Instytut Pamięci Narodowej. Decyzja o rozbiórce wymienionego wyżej pomnika leży w kompetencjach właściwego terytorialnie samorządu, w tym przypadku - Gminy Miejskiej Złotoryja. W świetle powyższego usunięcie pomnika uważa się za zasadne gdyż nastąpiły okoliczności, które pozwalają na usunięcie monumentu bez znacznego obciążenia budżetu Gminy. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, organy gminy wydają przepisy dotyczące pomników. Dlatego przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu pozwoli na realizację przedsięwzięcia. Lokalizację pomnika precyzuje zdjęcie poniżej.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXXV.306.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie usunięcia pomnika Ludowego Wojska Polskiego w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.02.2018 11:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.02.2018 11:43 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)