UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.307.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2018 rok

­

UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.307.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1875.)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 86.173,15 w tym:
-  dochody bieżące zwiększa się o kwotę 123.326,00
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 37.152,85 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2.  Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 86.173,15 tym:
-  wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 12.822,00
-  wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 98.995,15  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr 0007.XXXIII.286.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik nr 5 do uchwały Nr 0007.XXXIII.286.2017r Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 XII. 2017r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik nr 12 do uchwały Nr 0007.XXXIII.286.2017r Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 XII. 2017r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.
§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.307.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2018 10:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.03.2018 10:38 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)