Paweł Kochanowski 27.03.2018 13:54

Protokół Nr 0002.XXXVI.2018 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 marca 2018 r.

­

Protokół Nr 0002.XXXVI.2018
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi, 
która odbyła się w dniu 22 marca 2018 r.


Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym, sesję Rady Miejskiej w Złotoryi  o godz. 13.30 otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara. Przewodnicząca stwierdziła, na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi 100 % uprawnionych do podejmowania uchwał.

Następnie przywitała obecnych na sesji radnych, Kierownictwo Urzędu Miejskiego  w osobach: Burmistrza Miasta Roberta Pawłowskiego i Skarbnika Grażyny Soję, radcę prawnego Barbarę Szynkowską oraz panią Anetę Wasilewską Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.

I.  PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD SESJI.
Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowany porządek obrad sesji.
Rada w głosowaniu:  za – 15     przeciw -  0   wstrzymało się -  0
przyjęła  zaproponowany porządek obrad bez zmian.

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie porządku sesji
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
3. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
4. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Miejska Biblioteka Publiczna – rola animatora kultury w mieście w 2017 r.
6. Podjęcie pakietu uchwał:
6.1. – w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018
6.2. - sprawie zmian uchwały nr 0007.XXXIII.285.2017r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
6.3. – w sprawie podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
6.4. – w sprawie podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 
6.5. – w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2018r.”
7. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne.

II. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI.
Radni w głosowaniu:
za – 15   przeciw -  0    wstrzymało się -   0
przyjęli Protokół Nr 0002.XXXV.2018 z sesji, która odbyła się w dniu 22 lutego 2018 r.

III. INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI
Burmistrz Robert Pawłowski omówił najważniejsze wydarzenia z okresu międzysesyjnego. Szczegółowe sprawozdanie radni otrzymali drogą mailową. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

IV. WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH:
1. Radny L. Antonowicz:
proszę o przyjrzeniu się rozwiązaniu komunikacyjnemu u zbiegu ul. Podwale i Krzywoustego – po prawej stronie jest parking, kiedy ktoś przechodzi od strony osiedla to praktycznie go nie widać. 
Przewodnicząca E. Miara poparła wniosek radnego o zajęcie się tą sprawą.

2. Radny F. Słaby:
a). odbyło się spotkanie Złotoryjskiej Rady Seniorów, jej członkowie chcieliby włączyć się aktywnie do prac przy ewentualnym nowym pomniku, który miałby powstać w zamian za pomnik zburzony. 
b). Garaże stojące przy zbiorniku „Oczko” z tyłu są nieotynkowane. Chcemy tam uporządkować ten teren, jest nawet projekt na zagospodarowanie w ramach Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego, trzeba by tam też przemalować.
c). jest problem z gzymsem przy wejściu do siedziby Związku Emerytów i Rencistów, który się sypie;  zagrożeniem są też gołębie i ich odchody.

3. Radna A. Zawiślak:
a). na ul. Kolejowej jest podobna sytuacja z przejściem dla pieszych, jak ta, o której sygnalizował radny L. Antonowicz – tam jest duży ruch pieszych, przejścia są nieprawidłowe, stwarzają zagrożenie dla pieszych. Proszę o reakcję.
b). kto jest pomysłodawcą serialu, który ma być kręcony w mieście? Na co konkretnie będą przeznaczone pieniądze, na jakie wydatki, do kogo trafią? Jaka to będzie korzyść dla promocji miasta, do ilu osób to dotrze, w jakiej formie będzie? Czy moglibyśmy otrzymać scenariusz?
c). pytanie o podwórze przy ul. Mickiewicza – czy jest już projekt i ustalony zakres prac?

4. Radny A. Bartnicki:
Przy ul. Kolejowej – most i chodnik od ul. Dworcowej – kierowcy uszkadzają pojazdy (opony, pogięte felgi). Czy jest możliwość naprawy, złagodzenia tego „ostrego kąta”?

5. Radny B. Łoś:
W ubiegłym roku była przychylność w temacie powstania wiaty przystankowej przy ul. Kolejowej – czy jest jakiś konkretny plan, termin jej posadowienia? Czy jest możliwość zrobienia przejścia przy tej wiacie?

6. Radny W. Wilczyński:
a). ul. Legnicka/Wiejska, przy numerze 24, fragment drogi gruntowej – jest straszny nieład, chciałbym wpłynąć na uporządkowanie tej drogi.
b). wzdłuż ul. Legnickiej, powyżej muru oporowego, nic się tam nie dzieje, a miały tam być prace wykonane przez DSDiK
c). ul. Legnicka – topole rosnące na terenie miejskim, ale też prywatnym i należącym do DSDiK – proszę o uporządkowanie drzew
d). proszę o uporządkowanie terenu basenu, który od dosyć dawna nie był porządkowany.

7. Radny J. Banaszek:
a). ul. Maluchów – proszę o uporządkowanie drzew i krzewów, jest tam dużo suchych gałęzi, plac powinien inaczej wyglądać.
b). jakie przedsięwzięcia są zaplanowane na obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości?
c). plakat na „Złotą Wigilię” zdobi przedwojenna niemiecka widokówka, a mamy nowsze polskie zdjęcia, które mogłyby się na nim znaleźć. Dobrze, żebyśmy zaczęli „przyozdabiać” plakat naszym zdjęciem.
d). pytanie o budynek przy ul. Tuwima po byłej kopalni – czy coś wiadomo w tej sprawie?

8. Radny W. Grocki:
a). odbyło się spotkanie w sprawie geotermii – czy można się cos więcej dowiedzieć na ten temat?
b). odbyło się spotkanie z architektem ws. zagospodarowania miejsca po rozebraniu pomnika – czy cos wiemy? W jakim kierunku idą pomysły? 

9. Radna E. Miara:
a). co dalej z budynkiem dla Kościoła Zielonoświątkowego? Czy na coś się zdeklarowali?
b). przejście dołem do budynku na ul. Hożej, gdzie znajduje się poczta – zbiera się tam młodzież zakłócająca porządek, pijąca, mieszkańcy się skarżą, mają pretensje do mnie, do policji, że nic się w tym temacie nie robi. Mieszkańcy boją się zgłaszać na policję, podawać swoje dane. Wysłuchuję od tych mieszkańców obraźliwe uwagi pod moim i naszym adresem.
c). stan cmentarza – mieszkańcy domagają się, by ścieżka oraz plac przy wejściu do kościoła wyłożyć kostką. Jest tam błoto, droga jest szutrowa w okropnym stanie.


V. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA – ROLA ANIMATORA KULTURY W MIEŚCIE W 2017 R.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Aneta Wasilewska szczegółowo omówiła działania podejmowane przez bibliotekę w roku 2017. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Po wypowiedzi Pani Dyrektor, Przewodnicząca podziękowała za prezentację. Pani Dyrektor uzupełniła wypowiedź o zagadnienie związane z rozpoczynającym się remontem MBP                    (tj. termomodernizacją i wymiana c.o.). Radny. W. Grocki podziękował za aktywność instytucji oraz częste zaproszenia na organizowane imprezy. 


VI. PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ:

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów  Irena Mundyk  poinformowała, że  na posiedzeniu Komisji w dniu 21 marca br. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie został szczegółowo omówiony przez Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów Panią Halinę Ulanowską. Członkowie Komisji jednomyślnie zagłosowali za przyjęciem uchwały.

Rada w głosowaniu:
za – 15    przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.XXXVI.307.2018  w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018.


Na tej samej Komisji Budżetu i Finansów został przez Panią Naczelnik. H. Ulanowską omówiony projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletnim prognozie finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja, o czym również poinformowała Przewodnicząca Irena Mundyk. Radni obecni na Komisji głosowali: za – 12, wstrzymał się – 1. 
Rada w głosowaniu:
za – 15    przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.XXXVI.308.2018  sprawie zmian uchwały nr 0007.XXXIII.285.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja


Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Adam Bartnicki zakomunikował, że podczas obrad Komisji została jednogłośnie przyjęta kolejna uchwała dotycząca podziału na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Rada w głosowaniu:
za – 15    przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.XXXVI.309.2018  w sprawie podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.


Na tym samym posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych również jednogłośnie została przyjęta kolejna uchwała w sprawie podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych- poinformował jej przewodniczący A. Bartnicki.
Rada w głosowaniu:
za – 15    przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.XXXVI.310.2018  w sprawie podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz powiedział, że podczas Komisji Gospodarczej w dniu 19 marca br. głosowało 12 radnych, wszyscy opowiedzieli się                 za przyjęciem uchwały dot. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
Rada w głosowaniu:
za – 15    przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.XXXVI.311.2018  w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2018r.”


VII. ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH

Szanowna pani Przewodnicząca, szanowni Radni – powiedział Burmistrz – tradycyjnie szczegółowe wyjaśnienia dostaniecie Państwo na piśmie. 

Ad. Wniosku radnego L. Antonowicza:
- problem komunikacyjny na skrzyżowaniu Podwala z Krzywoustego wynika m.in. z tego, że przejście musi prowadzić z chodnika na chodnik, a tam jest tylko kawałeczek od strony świateł. Drugi problem jest taki, że ciągle balansujemy wokół liczby miejsc parkingowych, każde jest cenne. Teraz jak będą malowane stanowiska trzeba to będzie „wyzebrować”, żeby nie było sytuacji, że ktoś wychodzi zza samochodu pod koła. 

Ad. wniosku radnego F. Słabego:
- architekt ma przedstawić wstępną koncepcję, będzie ona państwu przedstawiona w kwietniu na komisji, jest ona wstępna. Problem jest również taki, że to jest strefa konserwatorska, nie każdy pomysł będzie mógł być realizowany. Będziemy na ten temat rozmawiać. 
Radny W. Grocki zapytał czy ta konsultacja kosztuje, co potwierdził Burmistrz. Radny wtrącił, że może warto najpierw zapytać radnych, ludzi zainteresowanych, żeby architekt te pomysły później zaakceptował. Burmistrz wyjaśnił, że architekt zajmuje się przestrzenią miejską, ma do tego kompetencje, jest kwestia nawiązania do tego, co było kiedyś, analizy dokumentów, założeń architektonicznych, które kiedyś obowiązywały. W latach 40-tych do 80-tych XX w. różnie z tym bywało, były czynione odstępstwa. 
Radny J. Banaszek wtrącił, że w latach 60-tych była dyrektywa, która nakazywała powrót do tych założeń, na co Burmistrz zauważył, że mimo wszystko w tych latach został posadowiony pomnik, który w żaden sposób nie pasował do architektury miasta.
Burmistrz dodał, że to, co przedstawi architekt, nie jest wersją ostateczną, ale od czego trzeba wyjść. 
- jeśli chodzi o garaże nad „oczkiem” – musimy ustalić do kogo te garaże należą; możemy tam postawić różnego rodzaju zasłonę naturalną
- odnośnie gzymsu niszczonego przez gołębie, to jest faktycznie problem. Był pomysł, żeby sprowadzić to inne ptaki…
Radny J. Banaszek zauważył, że były kiedyś pustułki na wieży kościelnej, ale się wyprowadziły.
Burmistrz zaproponował siatki osłaniające.

Ad. Wniosku radnej A. Zawiślak:
- będziemy „przycinać” chodnik, aby samochody mogły tam stawać na skos; postaramy się zadbać o odległości między przejściami, żeby nie ograniczyć tylko zwiększyć liczbę miejsc, tak aby polepszyć sytuację. 
Radna A. Zawiślak dodała, że to poważna sprawa, stwarzająca zagrożenie dla życia i zdrowia pieszych.
Burmistrz zapewnił, że będzie okazja do rozwiązanie tego problemu.
- Burmistrz poinformował, że zgłosił się reżyser z konkretnym projektem. Koszty idą na produkcję filmową, ale także na warsztaty aktorskie, operatorskie, skierowane do naszych mieszkańców. To może być dobra promocja miasta ze względu na to, że takich projektów nie jest dużo. Będzie to dystrybuowane przez internet. Szukamy różnych form, aby nasze miasto zaistniało w przestrzeni publicznej. Burmistrz zapewnił, że oszczędnie gospodaruje środkami, na takie projekty i nie wydajemy dużo pieniędzy w porównaniu do innych miast.
Burmistrz nakreślił zarys scenariusza, podkreślił także potencjał, jaki został ujawniony podczas kręcenia dwa lata temu „Opowieści złotoryjskiej”. Zaproponował przedstawienie szczegółów na komisjach.
Ad. Wniosku radnego A. Bartnickiego:
- most przy ul. Dworcowej – problem w tym, że to droga wojewódzka, zapisane, sprawdzimy możliwość 

Ad. Wniosku radnego B. Łosia:
Wiata stanie, nie powiem dokładnie kiedy; na przejście trzeba znaleźć odpowiednie miejsce, na pewno nie n wysokości przystanku.
Radny B. Łoś zaproponował ul. 3 Maja na przejście.

Ad. Wniosku radnego W. Wilczyńskiego:
- postaramy się cos zrobić na ul. Wiejskiej
- jeśli chodzi o ul. Legnicka to jest to w pasie drogi wojewódzkiej; dobra wiadomość jest taka, że chcą się pozbyć tej drogi aby miasto wykonało te prace. Kawałek drogi musiałaby przejąć Gmina Wiejska Złotoryja, nie wiemy czy te prace nie spadną na powiat.
- jeśli chodzi o topole…
/Radny W. Wilczyński uszczegółowił, że chodzi o te przy wjeździe na ul. Rzemieślniczą/
…DSDiK będzie ogłaszać przetarg na wycinkę drzew przy drogach wojewódzkich, postaramy się żeby to trafiło.

Ad. Wniosku radnego J. Banaszka:
- pl. Maluchów – po zakończeniu zimy będziemy go porządkować
- przedsięwzięcia na stulecie Niepodległości – zostaną przesłane do radnych droga mailową
- plakat na „Wigilię w Rynku” – nie my byliśmy pomysłodawcą śpiewów wigilijnych, nawiązywanie do historii nie jest niczym złym; trzeba o tym porozmawiać, być może trzeba ten plakat zmienić. 
Radny J. Banaszek nawiązał, że chodzi o współczesnych artystów, którzy upamiętnili to wydarzenie w swoich pracach. 
Burmistrz zaoferował się zwrócić na to uwagę.
- rozmowy nt. budynku przy ul. Tuwima wciąż trwają, próbujemy to załatwić inna droga, rząd nie za bardzo chce nam w tym pomóc. Trzymamy rękę na pulsie.

W trakcie wypowiedzi Burmistrza Przewodnicząca Ewa Miara opuściła salę posiedzeń.

Ad. Wniosków radnej E. Miary:
- Pastor Kościoła Zielonoświątkowego rozmawiał z konserwatorem zabytków, który mu powiedział o swoich warunkach dot. budynku przy ul. Staszica. Pastor nie kontaktował się więcej z urzędem w tej sprawie. Stawianie tak wysokich wymagań to prosta droga do tego, by ten budynek się zawalił. Remont takiego budynku, bez względu na to kto go przeprowadzi, według wymogów konserwatora pochłonął by miliony złotych.

Po 2 minutach Przewodnicząca Ewa Miara wróciła na salę posiedzeń.

- przejście pod budynkiem na Hożej – już kiedyś były rozmowy z mieszkańcami, ten teren należy do właściciela budynku, w którym jest poczta. Trudno nam ingerować w teren prywatny, możemy zwrócić się do właściciela, żeby interweniował. Podstawowa rzecz to to, że mieszkańcy nie zgłaszają problemu na policję, więc jak można te sytuację rozwiązać. Jest potrzebna współpraca i zaufanie do policji.
Tu Burmistrz zwrócił się do radnej A. Zawiślak z pytaniem o procedurę. Radna wyjaśniła to zagadnienie, powiedziała, że w przypadku telefonicznego zgłoszenia jest możliwa anonimowość. Radna przypomniała, że dzielnicowy pracuje na dużym terenie, nie może być w jednym miejscu non stop, ważne jest zgłaszanie niebezpiecznych sytuacji w czasie rzeczywistym. Przypomniała tez o Krajowej Mapie Zagrożeń.

- nie ma na razie możliwości wyłożenia terenu na cmentarzu kostką, nie ma na to pieniędzy. W tej chwili jest analizowana sytuacja finansowa cmentarza, będziemy analizować, na podstawie obecnych stawek, na co miasto stać na cmentarzu. Ceny usług rosną bo rosną wynagrodzenia. 

Radna A. Zawiślak dopytała o ul. Mickiewicza. Burmistrz powiedział, że projekt jest gotowy, trwa analiza co z tego projektu można wykonać mniejszym nakładem finansowym. Powstał też problem, który jest do wyjaśnienia – odległość placu zabaw od śmietnika, która może być za mała. Jeśli sanepid uzna, że jest za blisko będziemy musieli zrezygnować z placu zabaw, bo ze śmietnika nie możemy zrezygnować. 
Radny A. Kocyła zwrócił uwagę, że taka bliska odległość jest na placu zabaw za budynkiem ZOKiR-u. Burmistrz odpowiedział, że co innego sytuacja już istniejąca, zastana, a co innego nowe uzgodnienia. Zapewnił także radną A. Zawiślak, że prace są zaplanowane na ten rok.

Radny W. Grocki nawiązał do sprawy geotermii. Burmistrz Robert Pawłowski odpowiedział, że odbyło się wstępne spotkanie, jest przedstawiona wstępna oferta, jesteśmy zainteresowani, ale ze względu na wysokie koszty musimy znaleźć możliwość dofinansowania. Gdyby udało się tym zainteresować jakiś podmiot to była by to inna rozmowa.  
Radny W. Grocki przytoczył badania, w których jest mowa o dużych złożach tego rodzaju wód na naszym terenie. 
Burmistrz ponownie zwrócił uwagę na koszt takich odwiertów i dalszych prac. 


VIII. SPRAWY RÓŻNE

Radny D. Dobosz, w związku ze zbliżającym się sezonem grillowym, przypomniał temat prac przy Kopalni Złota „Aurelia”.
Burmistrz R. Pawłowski zapewnił, że prace są przygotowane, czekamy tylko na pogodę. 

Radny M. Gagatek poinformował, że mieszkańcy domków jednorodzinnych skarżą się na duża ilość piasku użytego przez RPK w trakcie zimy. 
Burmistrz odpowiedział, że jest to związane z zimowym utrzymaniem tych ulic i ich specyfiką.

Przewodnicząca Ewa Miara poinformowała obecnych radnych o rozpoczętych pracach nad zmianą statutu miasta. Zapytała czy radni (poza radnym A. Bartnickim, który już w tych pracach uczestniczy) są zainteresowani włączeniem się w prace. Zachęciła do przemyślenia sprawy i powiadomienia jej o pozytywnej decyzji.   


Sesja Rady Miejskiej została zakończona przez Przewodniczącą  o godz. 15.25.


Wideorelacja z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 marca 2018 r. dostępna pod adresem:
http://www.xn--zotoryja-6ob.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=150&subsub=0&menu=174&artykul=1548&akcja=artykul


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Protokołowała:
Magdalena Majewska 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XXXVI.2018 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 marca 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:Magdalena Majewska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2018 13:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.03.2018 13:54 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)