UCHWAŁA NR 0007.XL.337.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 0007.XXXVIII.317.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja

­

UCHWAŁA NR 0007.XL.337.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 6 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę nr 0007.XXXVIII.317.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z  późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 0007.XXXVIII.317.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja
1) podstawa prawna otrzymuje brzmienie:
„Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z  późn. zm.) oraz w związku z § 1ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (Dz. U. z dnia 2 lutego 2015r., poz.174 ze zm.) uchwala się, co następuje”;
2)  § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części na których zrealizowano nową inwestycję zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (Dz. U. z dnia 2 lutego 2015r., poz.174 ze zm.)”;
3)  § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Spełnienie warunków określonych w § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (Dz. U. z dnia 2 lutego 2015r., poz.174 ze zm.)”;
4)  w § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Utworzenie nowych miejsc pracy rozumie się jako przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w porównaniu ze średnim zatrudnieniem z ostatnich pełnych 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczęto realizację inwestycji.”;
5) w § 5 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Utworzenie nowych miejsc pracy rozumie się jako przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w porównaniu ze średnim zatrudnieniem z ostatnich pełnych 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczęto realizację inwestycji”;
6) w § 7 ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w odniesieniu do gruntów objętych obowiązkiem podatkowym i pozostałych przedmiotów opodatkowania w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto prace nad nową inwestycją- oświadczenie o dacie rozpoczęcia inwestycji stanowi załącznik nr 2”;
7)  § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Maksymalna intensywność pomocy ustalana jest zgodnie z § 11 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (Dz. U. z dnia 2 lutego 2015r., poz.174 ze zm.)”;
8) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Do kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją nowej inwestycji zalicza się koszty określone w § 6 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (Dz. U. z dnia 2 lutego 2015r., poz.174 ze zm.)”;
9) w § 13:
a) w ust. 2 skreśla się punkt 3 i 4
b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Po utworzeniu wszystkich deklarowanych nowych miejsc pracy o których mowa w § 4 i § 5 podmiot który dokonał zgłoszenia zamiaru korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej, zobowiązany jest w terminie 30 dni do dostarczenia Burmistrzowi Złotoryi:
1) Oświadczenie o utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z inwestycją, na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały
2) Zestawienie dwuletnich kosztów wynagrodzenia brutto kwalifikujących się do objęcia pomocą, poniesionych w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy w celu sprawdzenia wielkości kosztów kwalifikowanych - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały,
3) Kserokopię deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA za ostatni miesiąc poprzedzający utworzenie nowych miejsc pracy w związku z realizacją nowej inwestycji”.
10) w załączniku nr 1 w pkt 5 dodaje się zapis:
„wzrost liczby pracowników w porównaniu  ze średnią z poprzednich 12 miesięcy na dzień złożenia wniosku”;
11) w załączniku nr 2 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„Liczba pracowników - średnia z poprzednich 12 miesięcy poprzestających miesiąc rozpoczęcia inwestycji …… ubiegającego się podmiotu na podstawie § 4 i § 5 w/w uchwały rady”;
12) załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały,
13) dodaje się załącznik nr 6 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.           
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja,
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XL.337.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 0007.XXXVIII.317.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.09.2018 10:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.09.2018 10:27 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)