UCHWAŁA NR 0007.XL.338.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 9 w obrębie 6 w Złotoryi

­
UCHWAŁA NR 0007.XL.338.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 9 w obrębie 6 w Złotoryi
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Złotoryi Nr 0007.XXIX.242.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 9 w obrębie 6 w Złotoryi, zmienioną uchwałą Nr 0007.XXX.251.2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.XXIX.242.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu przestrzennego działki nr 9 w obrębie 6 w Złotoryi, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi, Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
 
Rozdział 1.
Ustalenia ogólne
§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar w granicach określonych na załączniku graficznym nr 1  do Uchwały Rady Miejskiej w Złotoryi Nr 0007.XXX.251.2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r
§ 2. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 1 : 1 000, stanowiący załącznik nr 1 .
2. Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2.
3. Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania stanowi załącznik nr 3.
§ 3. 1. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikiem nr 1;
2) teren – obszar wyznaczony w rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem przeznaczenia;
3) przeznaczenie podstawowe – jest to część przeznaczenia terenu, która przeważa na danym terenie wydzielonym w planie liniami rozgraniczającymi; w przypadkach ustalenia więcej niż jednej kategorii przeznaczenia podstawowego, wszystkie wymienione kategorie mogą wystąpić łącznie lub odrębnie w granicach poszczególnych nieruchomości położonych w granicach terenu;
4) przeznaczenie uzupełniające – rodzaje przeznaczenia terenu inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia lub określona odległość w tekście planu wyznaczająca dopuszczalne zbliżenie budynków w przypadkach ich budowy z wyłączeniem odbudowy, rozbudowy lub nadbudowy;
2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) oznaczenia przeznaczenia terenów;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
2. Pozostałe oznaczenia graficzne przedstawione na rysunkach planu mają charakter informacyjny lub wynikają z przepisów odrębnych.
 
Rozdział 2.
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem
§ 5. Szczegółowe nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów służące ochronie i kształtowaniu ładu przestrzennego określają przepisy zawarte w uchwale.
§ 6. W zakresie ogólnych zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:
1) działalność przedsięwzięć lokalizowanych na terenie nie może powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska naturalnego poza granicami działki, do której inwestor posiada tytuł prawny;
2) ochronę istniejącej zieleni przydrożnej towarzyszącej zabudowie oraz ciągom komunikacyjnym;
§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej ustala się;
1) zakaz lokalizacji masztów, wież oraz obiektów i budowli będących elementami o charakterze dominant krajobrazowych;
2) elementy zagospodarowania terenu należy projektować przy uwzględnieniu wartości zabytkowych terenu i otoczenia;
3) planowana nowa zabudowa winna być kształtowana wg zasad określonych w § 12
§ 8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:
1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;
2) odprowadzenie ścieków komunalnych siecią kanalizacji sanitarnej;
3) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
a) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe terenów utwardzonych,
b) usunięcie z wód opadowych i roztopowych substancji określonych w przepisach odrębnych przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do odbiornika, za pomocą urządzeń do podczyszczania, zlokalizowanych na terenie własnym,
c) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w lit. b;
4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia,
b) dopuszcza się budowę stacji transformatorowych jako obiekty wolnostojące lub wbudowane,
c) nowe linie elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia należy realizować wyłącznie jako kablowe;
5) w zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza się budowę zbiorników na gaz płynny;
6) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną:
a) wymaga się wykorzystania paliw ekologicznych,
b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych źródeł lub  lokalnych grupowych kotłowni;
7) w zakresie zaopatrzenia w sieć teletechniczną:
a) z istniejącej sieci telekomunikacyjnej,
b) planowaną sieć telekomunikacyjną należy wykonać w formie linii kablowych,
c) dopuszcza się skablowanie istniejących linii napowietrznych;
8) gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi;
9) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu;
10) na terenach przeznaczonych na zainwestowanie dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych o szerokości min. 6 m;
§ 9. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się dla terenów oznaczonych symbolem  U:
1) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 1000m2  ;
2) szerokość frontu działek co najmniej 20m;
3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80 do 90.
§ 10. Ze względu na brak przedmiotu ustaleń planu nie określa się:
1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
2) zasad kształtowania krajobrazu;
3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
§ 11. Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  w wysokości 10%.
 
Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach rozgraniczających
§ 12. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem U ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:  tereny zabudowy usługowej rozumianej jako wszelkiego rodzaju  usługi, w tym usługi sportu i rekreacji jako utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na powierzchni nie większej niż 30% powierzchni działki budowlanej,
b) tereny parkingów;
2. Na terenach, o których mowa w ust.1,obowiązują następujące ustalenia:
1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych, po wejściu w życie niniejszej uchwały, nie może być mniejsza niż:
- 100 m2 dla zabudowy usługowej,
- 600 m² dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
- 400 m² na segment dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,
- 250 m² na segment dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej,
b) wskaźnik intensywności zabudowy:
- dla zabudowy usługowej od 0,05 do 1,2,
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od 0,05 do 0,8,
c) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:
- 15% dla zabudowy usługowej,
- 30% dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
d) wysokość budynków nie może przekraczać:
- 12 m dla zabudowy usługowej,
- 10 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
e) dla nowych budynków oraz istniejących budynków w przypadkach ich rozbudowy wymagane są dachy symetryczne dwuspadowe lub naczółkowe o nachyleniu połaci
- dla zabudowy mieszkaniowej w przedziale od 35° do 45°,
- dla zabudowy usługowej w przedziale od  25° do 45°;
f) liczba miejsc do parkowania na parkingach terenowych i wbudowanych nie może być mniejsza niż:
- 1stanowisko na 50m2 powierzchni użytkowej usługowej w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości wynikającej z przepisów odrębnych
- 1 stanowisko na 1 mieszkanie, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości wynikającej z przepisów odrębnych;
2) w zakresie linii zabudowy - nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od zachodniej granicy terenu, 6 m od południowo-wschodniej granicy terenu oraz 12 od północno-wschodniej granicy terenu;
3) w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu obowiązują przepisy odrębne związane z lokalizacją na terenie dwóch pomników przyrody;
4) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu dopuszcza się rozbudowę budynków istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, których lokalizacja nie spełnia wymagań, o których mowa w pkt. 2, pod warunkiem zachowania odległości od drogi nie mniejszej, niż dotychczasowa,
 
Rozdział 4.
Przepisy końcowe
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XL.338.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 9 w obrębie 6 w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.09.2018 10:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.09.2018 10:44 Dodano załącznik "załącznik 2 i 3, uzasadnienie.pdf" (Paweł Kochanowski)
18.09.2018 10:31 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)