UCHWAŁA NR 0007.XLI.349.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Złotoryja

­

UCHWAŁA NR 0007.XLI.349.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie Statutu Miasta Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Statut Miasta Złotoryja określa ustrój i organizację wewnętrzną Gminy Miejskiej Złotoryja oraz tryb pracy organów Gminy.
§ 2. Ilekroć w Statucie Miasta Złotoryja jest mowa o:
1) „Ustawie” – należy przez to rozumieć obowiązującą ustawę o samorządzie gminnym,
2) "Statucie" - należy przez to rozumieć Statut Miasta Złotoryja,
3) "Mieście" - należy przez to rozumieć Gminę Miejską Złotoryja,
4) "Radzie" - należy przez to rozumieć Radę Miejską Złotoryi,
5) "Komisji" - należy przez to rozumieć komisję Rady Miejskiej Złotoryi,
6) "Wyborcy" - należy przez to rozumieć osobę posiadającą czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej  Złotoryi,
7) "Klubie" - należy przez to rozumieć klub radnych,
8) “Radnym” - należy przez to rozumieć radnego Rady Miejskiej  Złotoryi,
9) “Przewodniczącym” - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej  Złotoryi lub w przypadku jego nieobecności wyznaczonego przez niego do pełnienia określonych obowiązków Wiceprzewodniczącego,
10) “Przewodniczącym Komisji” - należy przez to rozumieć Przewodniczącego właściwej Komisji lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego właściwej Komisji,
11) “Wnioskującym” - należy przez to rozumieć osobę, która składa petycję, wniosek lub skargę.

Rozdział 2.
MIASTO ZŁOTORYJA

§ 3. 1. Granice Miasta określa załącznik nr 1.
2. Flagę miasta stanowi prostokątny płat tkaniny (stosunek szerokości do długości 8:3) o barwach żółto--zielonych, określony w załączniku nr 2.
3. Flaga miasta wciągana jest na maszt siedziby Rady Miejskiej w dniach, w których odbywają się:
- Dni Złotoryi,
- obrady Sesji.
§ 4. Miasto posługuje się herbem w postaci:
1. Wizerunku czarnego orła z białym półksiężycem stojącego na trzech wzniesieniach na żółtym tle, określony w załączniku nr 3.
2. Komercyjne wykorzystanie herbu wymaga zgody Burmistrza Miasta.
§ 5. Miasto posługuje się okrągłą pieczęcią zawierającą pośrodku herb, a w otoku napis: „MIASTO ZŁOTORYJA”.
§ 6. Miasto posiada hejnał, którego zapis nutowy, określony jest w załączniku nr 4.
§ 7. Najwyższym wyróżnieniem Miasta Złotoryja jest Honorowe Obywatelstwo Miasta Złotoryja nadawane przez Radę według zasad określonych w Rozdziale XI Statutu.
§ 8. Dni Złotoryi obchodzone są w maju. 
ZADANIA MIASTA
§ 9. Miasto dąży do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców i w tym celu samodzielnie wykonuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
§ 10. 1. Do zadań własnych Miasta należą w szczególności sprawy określone w ustawie o samorządzie gminnym.
2. Zadaniami własnymi Miasta są również dodatkowe zadania i kompetencje przekazywane Miastu w drodze innych ustaw.
§ 11. Miasto podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców.
§ 12. Organem stanowiącym i kontrolnym Miasta jest Rada Miejska, natomiast jego organem wykonawczym jest Burmistrz Miasta.

Rozdział 3.
RADA MIEJSKA ZŁOTORYI

§ 13. 1. Rada obraduje na sesjach, których zasady zwoływania określa ustawa o samorządzie gminnym oraz przepisy niniejszego statutu.
2. Sesje Rady są jawne.
3. Dla rozpatrzenia spraw, których jawność zgodnie z przepisami ustaw podlega wyłączeniu, Rada wyłącza jawność obrad w całości lub części.4. Wykazy głosowań należy niezwłocznie upublicznić.
§ 14. 1. Przewodniczący Rady zwołuje sesję na co najmniej 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia.
2. Sesję zwołuje się w ilości potrzebnej do wykonania zadań Rady, nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Zawiadomienie radnych o Sesji, wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów na sesję, musi nastąpić na co najmniej 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia.
§ 15. Przewodniczący, po zasięgnięciu opinii Burmistrza, może ustalić listę zaproszonych na Sesję gości.
§ 16. W porządku obrad każdej sesji zwykłej zawierają się w szczególności:
a) Informacja Przewodniczącego Rady o podpisaniu  protokołu z poprzedniej Sesji.
b) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta między sesjami oraz z wykonania podjętych uchwał.
c) Podjęcie pakietu uchwał
d) Sprawy różne.
§ 17. 1. Przewodniczący rozpoczyna Sesję poprzez wypowiedzenie słów “Otwieram (numer) sesję Rady Miejskiej Złotoryi”.
2. Przewodniczący kończy Sesję poprzez wypowiedzenie słów “Zamykam (numer) sesję Rady Miejskiej Złotoryi”.
§ 18. Przewodniczący za zgodą Rady może przenieść dalszą część sesji na inny dzień. W przypadku braku quorum zgoda Rady jest niewymagana.
§ 19. Przewodniczący otwiera i zamyka dyskusję nad każdym punktem.
§ 20. 1. Wnioski formalne na sesjach i posiedzeniach Komisji przechodzą zwykłą większością głosów, chyba że ustawa stanowi inaczej.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
3. Zgłoszenie wniosku formalnego odbywa się poza kolejnością.
§ 21. 1. Przewodniczący przeprowadza debatę nad Raportem Burmistrza o stanie Miasta.
2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady i budżetu obywatelskiego.
3. W debacie może wziąć udział 15 mieszkańców Gminy, którzy najpóźniej w przeddzień terminu, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport, przedłożą Przewodniczącemu Rady pisemne zgłoszenia, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
4. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
5. Wystąpienia uczestników debaty nie mogą być ograniczone czasowo.
§ 22. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych
2. Klub musi liczyć co najmniej 3 radnych
3. Radny może należeć tylko do jednego klubu.
4. Fakt powstania klubu musi być zgłoszony Przewodniczącemu Rady.
5. W zgłoszeniu podaje się nazwę klubu, listę członków, władze reprezentujące klub.
6. W przypadku zmiany składu klubu jego władze zobowiązane są do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.
§ 23. Rada może przyjmować rezolucje, apele, stanowiska oraz oświadczenia.
§ 24. Szczegółowy zakres pracy Rady Miejskiej określa Regulamin Rady Miejskiej w Złotoryi, stanowiący załącznik nr 5 do statutu.
§ 25. Wysokości diet radnych określa odrębna uchwała.

Rozdział 4.
PROJEKTY UCHWAŁ

§ 26. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają: 
1) Radny,
2) Komisja,
3) Klub,
4) Zarząd Osiedla,
5) Młodzieżowa Rada Miejska, Rada Seniorów, Złotoryjska Rada Działalności Pożytku Publicznego, inne rady – o ile zostały powołane.
6) Burmistrz.
§ 27. 1. Przewodniczący Rady przekazuje niezwłocznie wszystkie złożone projekty uchwał osobom odpowiedzialnym za ich publikację w Biuletynie Informacji Publicznej,
2. Projekt uchwały, za wyjątkiem projektu złożonego przez Burmistrza, Przewodniczący kieruje do Burmistrza celem:
1) zaopiniowania,
2) zlecenia jego analizy prawnej.
3. Projekt uchwały Przewodniczący Rady kieruje do właściwej merytorycznie Komisji celem zaopiniowania. Jeżeli Przewodniczący nie jest w stanie wyznaczyć właściwej komisji projekt jest kierowany do wszystkich stałych komisji.

Rozdział 5.
TRYB PRACY KOMISJI RADY MIEJSKIEJ

§ 28. 1. Rada powołuje komisje stałe: 
a) Budżetu i Finansów,
b) Gospodarczą,
c) Oświaty, Kultury i Sportu,
d) Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych,
e) Skarg,Wniosków i Petycji,
f) Rewizyjną.
2. Przedmiotem działania Komisji Budżetu i Finansów są m.in.:
1) ustalanie procedury budżetowej,
2) ustalania wieloletniej prognozy finansowej,
3) opiniowanie projektu budżetu oraz złożonych do niego wniosków i propozycji,
4) opiniowanie dokumentów finansowych,
5) opiniowanie kredytów,
6) opiniowanie podatków.
3. Przedmiotem działania Komisji Gospodarczej są m.in.:
1) sprawy mieszkaniowe,
2) promocji miasta, promocji gospodarczej oraz współpracy z zagranicą,
3) sprawy nowych inwestycji,
4) sprawy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
5) sprawy tworzenia nowych miejsc pracy,
6) sprawy związane z działalnością spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych,
7) sprawy związane z obiektami miejskimi, za wyjątkiem obiektów oświatowych, kultury i sportowych, przychodni oraz ośrodków społecznych,
8) sprawy planów gospodarczych i inwestycyjnych.
9) ochrony i kształtowania środowiska, ochrony zwierząt
10) sprawy lokalnego transportu zbiorowego, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.
4. Przedmiotem działania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu są m.in. sprawy z zakresu:
1) funkcjonowania szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych,
2) zagadnień związanych z edukacją dzieci i młodzieży,
3) bibliotek szkolnych i pedagogicznych,
4) inwestycji oświatowych,
5) systemu promocji najzdolniejszych uczniów i najlepszych pedagogów,
6) sportu amatorskiego,
7) rozpatrywanie wniosków o nadanie honorowego obywatelstwa Miasta Złotoryja,
8) ochrony zabytków i dóbr kultury.
5. Przedmiotem działania Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych są m.in. sprawy z zakresu:
1) stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
2) współpracy z Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego,
3) działalności organizacji pozarządowych
4) obiektów pomocy społecznej, przychodni,
5) pomocy społecznej,
6) działalności obywatelskiej,
7) współpracy z radami osiedli,
8) organizacji wyborów,
9) profilaktyki i rozwiązywania problemów patologii społecznej i uzależnień.
§ 29. 1. Minimalny skład osobowy każdej komisji stałej wynosi 3 osoby. 
2. Każdy radny jest członkiem co najmniej trzech komisji stałych.
3. Radny zgłasza udział do wybranych przez siebie komisji.
4. Rada przygotowując uchwałę stwierdzającą wybór składu Komisji związana jest wnioskiem radnego, za wyjątkiem sytuacji gdy:
1) radny na mocy ustawy nie może być członkiem danej Komisji,
2) radny zgłosił udział w pracach mniej niż trzech komisji stałych.
5. Głosowanie na posiedzeniach komisji oraz zmiana porządku posiedzenia odbywa się na zasadach analogicznych do prac Rady.
6. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy, przedkładanym Radzie na ostatniej sesji poprzedniego roku.
§ 30. 1. Rada może powołać komisje doraźne. 
2. Uchwała o powołaniu komisji doraźnej określa przedmiot jej działania, czas trwania oraz skład osobowy.
§ 31. 1. Przewodniczących Komisji wybierają wszyscy Radni na sesji Rady Miejskiej podejmując stosowną uchwałę.
2. Na wniosek Przewodniczącego Komisji właściwa Komisja powołuje Zastępcę Przewodniczącego Komisji.
§ 32. 1. Przewodniczący Komisji, z własnej inicjatywy lub działając na wniosek co najmniej  2 członków Komisji, zwołuje posiedzenie Komisji na co najmniej 3 dni przed terminem jego rozpoczęcia. Do zawiadomienia załącza porządek posiedzenia.
2. Zmiana porządku posiedzenia następuje w trybie analogicznym do zmiany porządku obrad
3. Przewodniczący co najmniej dwóch Komisji mogą zwołać posiedzenie wspólne Komisji.

Rozdział 6.
ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

§ 33. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest wybierany przez radnych na Sesji Rady.
§ 34. Na posiedzeniu przed ostatnią Sesją Rady w roku kalendarzowy komisja przyjmuje plan kontroli i plan pracy na rok następny w formie projektu uchwały.
§ 35. Rada może zlecić Komisji Rewizyjnej kontrolę poza planem kontroli.
§ 36. Szczegóły działalności Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Złotoryi stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego statutu.

Rozdział 7.
ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

§ 37. Jeżeli Rada nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji, Przewodniczący Komisji przekazuje ją Przewodniczącemu Rady, w terminie umożliwiającym przesłanie jej w ciągu 7 dni od daty wpływu, właściwemu organowi i powiadomienie o tym fakcie osobę składającą skargę, wniosek lub petycję.
§ 38. Rada przyjmuje bądź odrzuca wniosek wypracowany przez Komisję Skarg, Wniosków  i Petycji. Decyzji Rady jest ostateczna.
§ 39. 1. Przewodniczący Komisji może zaprosić na posiedzenie Wnioskującego.
2. Wnioskującemu zapewnia się możliwość zabrania głosu oraz odniesienia do wypowiedzi, które padły na posiedzeniu Komisji.
§ 40. Szczegóły działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określa Regulamin Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Złotoryi stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego statutu.

Rozdział 8.
ZASADY PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

§ 41. 1. W sprawach ważnych dla lokalnej społeczności aktów prawa miejscowego lub innych uchwał, Projektodawca lub Przewodniczący mogą zarządzić wysłuchanie publiczne.
2. Wysłuchanie publiczne odbywa się w ramach posiedzenia komisji lub otwartego spotkania zorganizowanego przez Projektodawcę.
3. Przed głosowaniem nad przyjęciem uchwały budżetowej oraz Statutu można zarządzić wysłuchanie publiczne.

Rozdział 9.
ZASADY DOSTĘPU OBYWATELI DO DOKUMENTÓW

§ 42. 1. Oficjalnym adresem internetowym Miasta jest: "www.zlotoryja.pl".
2. Oficjalnym urzędowym publikatorem teleinformatycznym jest Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Złotoryja o adresie:  www.zlotoryja.bip.info.pl   .
§ 43. 1. Z posiedzeń Komisji oraz z sesji Rady sporządzany jest pisemny protokół, w którym uwzględnia się w szczególności:
1) datę posiedzenia Komisji lub sesji Rady,
2) numer protokołu,
3) listę obecności Radnych oraz obecnych na sesji zaproszonych gości,
4) listę nieobecnych radnych,
5) imienne wyniki wszystkich głosowań,
6) poruszane problemy, zagadnienia.
2. Głosowania są jawne i imienne, chyba że w danym przypadku ustawa stanowi inaczej, a ich wyniki publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. W przypadku, gdy posiedzenie Komisji jest nagrywane przy pomocy sprzętu audiowizualnego, odstępuje się od sporządzenia protokołu pisemnego.
§ 44. W Biuletynie Informacji Publicznej publikuje się m.in.:
1) zawiadomienie o zwołaniu Sesji wraz ze wszystkimi projektami uchwał,
2) projekty uchwał, które wpłynęły do Przewodniczącego Rady,
3) zawiadomienie o zwołaniu Komisji,
4) informacje o wynikach głosowania nad projektami uchwał,
5) protokoły z Sesji oraz Komisji,
6) wideorelacje z Sesji (obligatoryjnie) oraz Komisji (o ile zostały sporządzone),
7) informacje o terminach i miejscach pełnienia dyżurów przez radnych.
§ 45. 1. Każdy obywatel, ma prawo dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania przez Miasto zadań publicznych oraz korzystania z nich, z wyłączeniem dokumentów, których jawność jest ograniczona ustawami.
2. Obywatele mają prawo do sporządzania odpisów i wypisów protokołów sesji Rady i posiedzeń Komisji.
3. Dokumenty związane z realizacją zadań publicznych udostępniają osoby wyznaczone przez Burmistrza, który sprawuje nadzór nad udostępnianiem dokumentów.

Rozdział 10.
JEDNOSTKI POMOCNICZE

§ 46. Jedynym rodzajem jednostki pomocniczej w Mieście Złotoryja jest Osiedle.
§ 47. Organami Osiedla są:
1) Ogólne zebranie mieszkańców - organ uchwałodawczy
2) Zarząd Osiedla - organ wykonawczy
§ 48. Z wnioskiem o utworzenie Osiedla mogą wystąpić:
1. Burmistrz,
2. Radny,
3. 30 mieszkańców zamieszkujących obszar projektowanego Osiedla.
§ 49. 1 Z wnioskiem o łączenie, podział oraz znoszenie Osiedla może wystąpić wyłącznie Ogólne zebranie mieszkańców, których działalności dotyczy wniosek. 
2. Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących czynności wymienionej w ust.1 jest obligatoryjne.
§ 50. 1. Osiedle posiada uprawnienia do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu Miasta.
2. W budżecie miasta przewiduje się rezerwę celową na wydatki osiedli.
§ 51. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawach dotyczących Osiedli są jednakowe jak dla wszystkich innych spraw poddanych konsultacjom społecznym.
§ 52. Przewodniczący Zarządu Osiedla może zabierać głos na Sesjach i Komisjach Rady Gminy na zasadach, które dotyczą Radnych.

Rozdział 11.
HONOROWE OBYWATELSTWO MIASTA ZŁOTORYJA

§ 53. Tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Złotoryja” nadaje się osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się na rzecz Miasta w zakresie różnych dziedzin życia, w szczególności:
1) rozwoju,
2) promocji,
3) oświaty,
4) kultury,
5) gospodarki
6) sportu.
§ 54. Nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Złotoryja jest niezależne od obywatelstwa     i miejsca zamieszkania osoby, dla której wnosi się o ten tytuł.
§ 55. 1. Wniosek o przyznanie tytułu może być złożony przez:
1) Burmistrza,
2) Komisję,
3) Radnego,
4) Klub,
5) co najmniej 5 organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta,
6) co najmniej 300 Mieszkańców.
2. Wniosek jest kierowany do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która opiniuje kandydata.
3. Wniosek musi zawierać:
1) imię i nazwisko kandydata,
2) datę i miejsce urodzenia,
3) opis zasług na rzecz Miasta Złotoryja.
§ 56. 1. Honorowe Obywatelstwo Miasta Złotoryja przyznaje Rada Miejska.
2. Wręczenie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja” następuje w sposób uroczysty na sesji Rady.
3. Osoba, której przyznano tytuł, otrzymuje dyplom poświadczający jego przyznanie oraz zostaje wpisana do Księgi Pamiątkowej Honorowych Obywateli Miasta Złotoryja.

Rozdział 12.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 57. Wszelkie projekty uchwał zmieniających Statut opiniuje Komisja Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych.
§ 58. Traci moc uchwała z dnia 27 października 1995 r. w sprawie Statutu Miasta Złotoryja (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln. z 2003 r. Nr. 69, poz. 1572, ze zmianami).
§ 59. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

 

 


Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 0007.XLI.349.2018
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 18 października 2018 r.


REGULAMIN RADY MIEJSKIEJ

I. Postanowienia ogólne.
§ 1. Regulamin określa tryb działania Rady, sposób obradowania na sesjach, podejmowanie uchwał przez Radę, tryb działania komisji Rady.
§ 2. 1. Rada Miejska działa na sesjach.
2. Burmistrz i komisje Rady działają pod kontrolą Rady Miejskiej, której składają sprawozdania ze swojej działalności.
§ 3. 1. Rada Miejska odbywa sesje zwyczajne w ilości potrzebnej do wykonania zadań Rady, nie   rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Sesjami zwyczajnymi są sesje umieszczone w planach pracy Rady.
3 Sesjami zwyczajnymi mogą być także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane   w zwykłym trybie przewidzianym w § 6 regulaminu.
§ 4. Rada Miejska może odbywać sesje zwoływane bez względu na plan pracy Rady na wniosek Burmistrza lub 1/4 ustawowego składu Rady.
§ 5. 1. Na ostatniej sesji w roku, Rada na wniosek Przewodniczącego uchwala ramowy plan pracy,   sposoby jego realizacji w następnym roku.
2. Rada w każdym czasie może dokonać zmian i uzupełnień planów pracy wskazanych w ust.1.
II. Przygotowanie sesji.
§ 6. 1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady proponując projekt porządku obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji.
2. Porządek obrad przygotowuje Przewodniczący Rady w oparciu o plan pracy Rady, wnioski Burmistrza, komisji Rady i radnych.
3. O terminie i miejscu sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad.
4. W zawiadomieniu o sesji należy podać projekt porządku obrad i załączyć projekty uchwał oraz inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad.
5. W razie nie dotrzymania terminu, o którym mowa w ust.3, Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed oficjalnym rozpoczęciem sesji.
§ 7. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza, ustala szczegółową listę osób zaproszonych na sesję. Osoby zaproszone wymienia się w dokumentach do wiadomości radnych.
§ 8. W dniach obrad sesji na maszt przed siedzibą Rady wciągana jest flaga Miasta.
§ 9. Burmistrz jest obowiązany udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w pracach Rady, radnych, komisji Rady oraz w przygotowaniu sesji.
III. Obrady
§ 10. Sesje Rady są jawne. Zawiadomienie o miejscu, terminie i problematyce obrad podaje się do publicznej wiadomości najpóźniej na 5 dni przed sesją w sposób przyjęty zwyczajowo (oficjalna strona internetowa miasta, tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego, prasa lokalna).
§ 11. 1. Sesja odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu, jednakże na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnych można postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na drugim posiedzeniu tej samej  sesji.
2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust.1 można postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nie przewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie Miejskiej właściwe obradowanie lub rozstrzygnięcie spraw.
§ 12. 1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia, Przewodniczący przerywa obrady i jeżeli nie można uzyskać quorum, wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji, z tym, że uchwały podjęte do tego momentu zachowują swoją moc.
2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy bez usprawiedliwienia lub bez należytego usprawiedliwienia opuścili obrady, odnotowuje się w protokole.
§ 13. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady. W razie jego nieobecności lub gdy zachodzi taka potrzeba zastępuje go Wiceprzewodniczący.
§ 14. 1. Podczas obrad sesji Przewodniczący zakłada insygnia swojej funkcji tj. srebrny łańcuch z miniaturką herbu Miasta. Wizerunek insygniów stanowi załącznik Nr 1 do regulaminu.
2. W czasie szczególnie uroczystej sesji Przewodniczący obrad ubiera togę, której wzór określa załącznik Nr 2 do regulaminu.
§ 15. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły: „Otwieram (numer) sesję Rady Miejskiej w Złotoryi.”
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum stosuje odpowiednio przepis § 12 regulaminu.
§ 16. 1. Porządek obrad zwyczajnej sesji winien obejmować sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady.
2. Sprawozdanie składa Burmistrz lub wyznaczona przez niego osoba, a w przypadku sprawozdania komisji Rady - przewodniczący komisji lub wyznaczony przez komisję radny sprawozdawca.
§ 17. 1. Przewodniczący obrad prowadzi je według uchwalonego porządku otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów. W uzasadnionych wypadkach może dokonać zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów porządku obrad.
2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, może także w uzasadnionych przypadkach udzielić głosu poza kolejnością.
§ 18. 1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym ich przebiegiem, zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególności w uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę do tematu głównego.
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają prowadzeniu sesji, Przewodniczący przywołuje radnego do porządku a gdy przywołanie nie przyniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Przewodniczący pilnuje wyczerpania porządku obrad, przeprowadza głosowanie jawne, rozstrzyga wątpliwości regulaminowe.
5. Od rozstrzygnięcia Przewodniczącego przysługuje sprzeciw, o którym rozstrzygają radni zebrani na sesji.
§ 19. 1. Na wniosek radnego Przewodniczący przyjmuje do protokołu sesji wystąpienia radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym niezwłocznie Radę.
2. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności:
- stwierdzenia quorum,
- zdjęcia określonego tematu z porządku obrad,
- zakończenia dyskusji i podjęcie uchwały,
- zamknięcia listy mówców,
- ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów,
- przeliczenia głosów,
- w sprawie przestrzegania regulaminu obrad,
- przerwania, odroczenia lub zamknięcia posiedzenia,
- przejścia do porządku dziennego,
- odesłania do komisji,
- głosowania bez dyskusji,
- zmiany kolejności porządku obrad,
- zmiany w sposobie prowadzenia dyskusji i przeprowadzenia głosowania.
3. Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod głosowanie i rozstrzyga zwykłą większością głosów.
§ 20. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący obrad kończy dyskusję, wypowiadając formułę: „zamykam (numer) sesję Rady Miejskiej Złotoryi.”
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust.2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.
§ 21. 1. Po ogłoszeniu zamknięcia sesji przez Przewodniczącego obrad, Rada jest związana uchwałami podjętymi na tej sesji.
2. Uchwały umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotoryi.
§ 22. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla danego miejsca.
§ 23. 1. Z każdej sesji sporządzany jest protokół. Sesje Rady Miejskiej są także nagrywane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
2. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, złożone na piśmie usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego.
3. Protokół z sesji udostępnia się m.in. na stronie internetowej miasta, w Biuletynie informacji Publicznej, jest także dostępny do wglądu w siedzibie biura Rady.
4. Radni mogą zgłaszać poprawki do protokołu na piśmie do Przewodniczącego. O ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta. O uwzględnieniu poprawek informuje na kolejnej sesji Rady.
§ 24. 1. Protokół z sesji Rady powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg, a w szczególności zawierać:
a) . numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia, wnioskodawców uchwał, wskazywać numery uchwał, nazwisko i imię przewodniczącego i protokolanta
b) . stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
c) . nazwiska i imiona nieobecnych radnych z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
d) . porządek obrad
e) . przebieg obrad a w szczególności tematykę wystąpień, teksty zgłoszonych jak również uchwalonych wniosków a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
f) . przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”
g) . podpis Przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół
2. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.
IV. Uchwały.
§ 25. Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada rozstrzyga podejmując uchwały.
§ 26. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba, że inny tryb przewidują przepisy ustawy.
§ 27. Uchwały Rady powinny zawierać przede wszystkim:
1/ datę i tytuł,
2/ podstawę prawną,
3/ dokładną merytoryczną treść uchwały,
4/ termin wejścia w życie uchwały i ewentualnie czas jej obowiązywania.
§ 28. Uchwałę Rady podpisuje Przewodniczący obrad.
§ 29. Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji /cyframi rzymskimi/, kolejny numer uchwały / cyframi arabskimi / i rok podjęcia uchwały.
§ 30. 1. Oryginały uchwał ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji w biurze Rady.
2. Odpisy uchwał powinny być w ciągu 7 dni po odbyciu sesji przekazane Burmistrzowi.
3. Odpisy uchwał Burmistrz przekazuje właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości, zależnie od ich treści.
4. Treść uchwał podaje się do publicznej wiadomości.
§ 31. Burmistrz przedkłada Wojewodzie uchwały Rady w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.
§ 32. Burmistrz przedstawia właściwej Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwałę budżetową oraz uchwałę o nie udzieleniu Burmistrzowi absolutorium w terminie 7 dni od ich podjęcia.
V. Komisje Rady. 
§ 33. 1. Rada powołuje komisje stałe i doraźne w celu pomocy w realizacji swoich zadań.
2. Komisje Rady podejmują i realizują wszystkie przedsięwzięcia objęte właściwością Rady, które służą w wykonywaniu jej zadań.
3. Do zadań komisji stałych należy:
a) kontrola Burmistrza i jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie spraw dla których komisja została powołana,
b) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz przedkładanych przez członków komisji,
c) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał Rady,
d) kontrola wykonywania uchwał Rady.
4. Zakres działania komisji nie stałych (doraźnych) określa Rada w uchwale o ich powołaniu.
5. Radny może pracować w kilku komisjach stałych Rady.
§ 34. 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia oraz mogą wyłaniać podkomisje i zespoły robocze.
2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami Rad innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z organizacjami społecznymi i zawodowymi działającymi na obszarze Miasta.
3. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków przedkładanych Radzie do uchwalenia.
4. Komisje mogą opiniować sprawy nie wymagające uchwał i nie zastrzeżone do wyłącznej właściwości Rady. Opiniowane sprawy komisja przedkłada do wiadomości radnych na najbliższej sesji. Opinie komisji w tych sprawach nie są wiążące dla Rady.
5. Posiedzenia komisji zwołuje i ustala porządek dzienny Przewodniczący komisji lub jego zastępca. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
6. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady nadzorujący pracę komisji w każdym czasie mogą polecić zwołanie posiedzenia komisji i złożenia Radzie sprawozdania z działania w ciągu 7 dni.
§ 35. 1. Pracami komisji kieruje Przewodniczący komisji lub jego zastępca, przy czym uprawnienia zastępcy dotyczą tylko wewnętrznego toku pracy komisji.
2. Komisje mogą wybrać spośród swego grona stałego Sekretarza Komisji.
3. Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć, co najmniej połowa składu komisji oraz przez swych członków badających w terenie poszczególne sprawy.
4. Szczegółowe zasady działania, w tym odbywania posiedzeń, obradowania, powołania podkomisji i zespołów komisje ustalają w miarę potrzeb we własnym zakresie, działając w oparciu o plan pracy w porozumieniu z Przewodniczącym Rady.
5. Z każdego posiedzenia komisji Sekretarz, a w przypadku nie dokonania jego wyboru lub nieobecności, Przewodniczący Komisji lub osoba przez niego wyznaczona, sporządza protokół dołączając do niego listę obecności. Dokumenty te przechowywane są na stanowisku ds. obsługi Rady.
6. Protokół z obrad komisji podpisuje Przewodniczący komisji i protokolant.
§ 36. Przewodniczący stałych komisji Rady oraz zespołów doraźnych powoływanych przez Radę składają co najmniej raz w roku sprawozdanie z działalności.
§ 37. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
VI. Radni.
§ 38. 1. Radni winni uczestniczyć czynnie w sesjach Rady Miejskiej, pracach komisji do których zostali powołani.
2. Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami poprzez:
- informowanie wyborców o stanie Miasta,
- konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,
- propagowanie zamierzeń i dokonań Rady,
- informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie,
- przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców Miasta.
§ 39. Radni mają prawo domagać się wniesienia pod obrady sesji Rady lub posiedzeń i innych prac komisji spraw, które uważają za pilne i społecznie uzasadnione.
§ 40. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach, posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia sesji Rady lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienie na ręce Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego komisji.
3. Radni mogą stosownie do potrzeb przyjmować obywateli Miasta w siedzibie Urzędu Miejskiego w sprawach dotyczących Miasta i jego mieszkańców.
§ 41. 1. Radni ponoszą przed Radą i wyborcami odpowiedzialność za udział i wyniki pracy w Radzie.
2. Przewodniczący Rady dokonuje okresowych ocen udziału radnych w pracach Rady a w uzasadnionych wypadkach zwraca uwagę radnym na niedociągnięcia lub uchybienia w ich pracy. Może również udzielić „regulaminowego ostrzeżenia”.
§ 42. 1. W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego obowiązków Przewodniczący Rady może wnioskować o udzielenie radnemu przez Radę „regulaminowego upomnienia”.
2. W sprawie wskazanej w ust.1 Rada podejmuje uchwałę zwykłą większością głosów po uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia Radzie wyjaśnień.
§ 43. 1. W przypadku wniosku zakładu pracy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję lub zespół dla szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
2. Komisja lub zespół powołany w trybie ust.1 przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
3. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust.1 Rada winna wysłuchać radnego
4. Uchwały w przedmiocie wskazanym w ust.1 zapadają zwykłą większością głosów.
§ 44. 1. Podstawą do udzielenia przez pracodawcę czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art.25 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upoważnienie do wykonywania danych prac zawierające określenie terminu i charakteru zajęć, podpisane przez Przewodniczącego Rady.
2. Zasady określone w ust.1 stosuje się odpowiednio do członków komisji, zespołów doraźnych i konsultacyjnych spoza Rady oraz zaproszonych na sesję organów jednostek pomocniczych.
§ 45. 1. Przewodniczący Rady wystawia radnym legitymacje upoważniające do pełnienia funkcji radnego. Wzór legitymacji zawiera załącznik nr 3 do regulaminu.
2. Burmistrz udziela radnym pomocy w realizowaniu ich uprawnień i pomaga w wykonywaniu ich obowiązków.
3. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.
VII. Tryb głosowania.
§ 46. W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie radni.
§ 47. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki oraz jednocześnie za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.
2. Głosowanie jawne przeprowadza i ogłasza jego wyniki Przewodniczący obrad.
3. Głosy przelicza protokolant.
§ 48. 1. Głosowanie tajne stosuje się w przypadku wyboru Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady oraz w innych przypadkach określonych przepisami szczególnymi.
2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna z wybranym spośród siebie przewodniczącym komisji.
3. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania.
4. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół podając wyniki głosowania.
5. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
6. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu z sesji.
§ 49. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.
§ 50. Przewodniczący Rady zapewnia przestrzeganie postanowień regulaminu i udziela pomocy we właściwej jego interpretacji. 


Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 0007.XLI.349.2018
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 18 października 2018 r.

REGULAMIN
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI

§ 1. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Złotoryi zwana dalej „komisją” została powołana na podstawie art.18a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
§ 2. Komisja działa na podstawie ustawy wymienionej w § 1,Statutu Miasta Złotoryja, Regulaminu Rady Miejskiej oraz niniejszego regulaminu.
§ 3. W skład komisji wchodzą radni Rady Miejskiej Złotoryi, w tym przedstawiciele klubów radnych, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.
§ 4. Zadaniem komisji jest kontrola działalności Burmistrza oraz gminnych jednostek  organizacyjnych. Komisja ponadto spełnia funkcję opiniodawczą oraz inicjującą.
§ 5. 1. Komisja podejmuje kontrolę na zlecenie Rady Miejskiej.
2. Komisja wykonuje swoje zadania na podstawie okresowych planów pracy                                        z uwzględnieniem w pilnych sprawach bieżących zleceń i wniosków.
3. Kontrole przeprowadzane przez komisję powinny być organizowane w sposób                             nie zakłócający działalności jednostek kontrolowanych.
§ 6. Pracami komisji kieruje jej Przewodniczący lub jego zastępca bądź też, w razie ich nieobecności członek komisji wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
§ 7. Plany pracy komisji zatwierdza Rada Miejska.
§ 8. Do przeprowadzenia kontroli wykraczający poza przyjęty plan pracy uprawnia każdorazowe, imienne upoważnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej.
§ 9. 1. Komisja pracuje w zespołach i na posiedzeniach plenarnych.
2. Rada Miejska zleca sporządzenie ekspertyzy na wniosek Komisji Rewizyjnej w uznanym przez siebie zakresie po zarezerwowaniu na ten cel środków w budżecie Miasta.
§ 10. 1. W związku z wykonywaną działalnością komisja ma prawo:
- wstępu do pomieszczeń i innych obiektów jednostek kontrolowanych,
- wglądu do ksiąg, rejestrów planów, sprawozdań oraz innych akt i dokumentów znajdujących się w jednostce kontrolowanej i związanych z jej działalnością finansową,
- zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów,
- żądania od wszystkich właściwych w sprawie podmiotów złożenia wyjaśnień i informacji
2. Pracownicy kontrolowanej jednostki obowiązani są udzielać członkom komisji ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli.
3. Osoby kontrolujące podlegają przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisom o postępowaniu z wiadomościami zawierającymi tajemnicę państwową i służbową w zakresie obowiązującym w jednostce kontrolowanej.
§ 11. 1. O fakcie przystąpienia do kontroli, kierujący zespołem kontrolnym zawiadamia Burmistrza Miasta i kierownika jednostki kontrolującej, najpóźniej 7 dni przed planowaną kontrolą, zapoznając go z tematyką, zakresem oraz terminem jej przeprowadzenia.
2. Po zakończeniu kontroli komisja przedkłada organowi lub kierownikowi jednostki kontrolowanej protokół z kontroli, do którego kontrolowany ma prawo wnieść zastrzeżenia w terminie 14 dni.
§ 12. Komisja przedkłada Radzie Miejskiej sprawozdanie ze zleconych przez Radę kontroli.
§ 13. Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli komisja występuje z następującymi wnioskami:
- usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
- wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za powstałe nieprawidłowości,
- udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi.
§ 14. W razie, gdy na dowolnym etapie procedury kontrolnej zaistnieje pośród członków zespołu kontrolującego albo Komisji Rewizyjnej podejrzenie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia w jednostce kontrolowanej, przewodniczący Komisji Rewizyjnej niezwłocznie powiadamia o tym Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej, którzy po zebraniu dowodów przez zespół kontrolny lub Komisję Rewizyjną - przedstawiają sprawę na najbliższej sesji Rady Miejskiej, celem rozstrzygnięcia o przekazaniu tej sprawy właściwym organom ścigania.
§ 15. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu dokonywane są w trybie obowiązującym dla jego uchwalenia. 


Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 0007.XLI.349.2018
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 18 października 2018 r.

REGULAMIN
KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI

§ 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Złotoryi zwana dalej „komisją” została powołana na podstawie art.18b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
§ 2. Komisja działa na podstawie ustawy wymienionej w § 1, Statutu Miasta Złotoryja, Regulaminu Rady Miejskiej oraz niniejszego regulaminu.
§ 3. 1. Posiedzenie Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący.
2. Podczas pierwszego posiedzenia Komisja dokonuje wyboru przewodniczącego komisji oraz jego zastępcy.
3. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb.
4. Komisja przygotowuje i przedstawia Radzie opinię zawierającą wniosek o uwzględnienie bądź nieuwzględnienie skargi, wniosku lub petycji wraz z projektem uchwały.
5. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
§ 4. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu dokonywane są w trybie obowiązującym dla jego uchwalenia.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XLI.349.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.10.2018 14:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.10.2018 14:46 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)