UCHWAŁA NR 0007.XLI.350.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługującym radnym Rady Miejskiej w Złotoryi oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych

­

UCHWAŁA NR 0007.XLI.350.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługującym radnym Rady Miejskiej w Złotoryi oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Radnym Rady Miejskiej Złotoryi, w związku z pełnieniem przez nich mandatu radnego oraz funkcji w Radzie Miejskiej – przysługują diety w formie miesięcznego ryczałtu.
2. Podstawę ustalenia wysokości miesięcznych zryczałtowanych diet stanowi maksymalna wysokość diety przysługującej radnemu, określonej w § 3 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów wydanego na podstawie art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – zwaną dalej „maksymalną wysokością”.
§ 2. 1. Ustala się następującą wysokość diet obliczoną w stosunku procentowym do maksymalnej wysokości diety, o której mowa w § 1 ust. 2:
1) dla Przewodniczącego Rady Miejskiej - 100%
2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej - 80%
3) dla radnych pełniących funkcję przewodniczącego komisji stałej lub doraźnej -  70%
4) dla radnych niepełniących funkcji wymienionych w p-ktach 1-3 - 65%.
2. W przypadku sprawowania przez radnego kilku funkcji w organach gminy przysługuje jedna – najwyższa dieta.
3. Diety radnych ulegają zmniejszeniu:
1) z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na sesji – o 10% miesięcznego ryczałtu,
2) z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniu każdej komisji stałej, której radny jest członkiem – o 10% miesięcznego ryczałtu,
§ 3. Diety, o których mowa w § 2 zaokrągla się w dół, do pełnych złotych.
§ 4. 1. Niezależnie od diet, o których mowa w § 2 radnym przysługują należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych – na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy /Dz. U. nr 66, poz. 800 z późn. zm./.
2. W razie wyrażenia zgody na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy – radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr przebiegu, określonych w sposób przewidziany w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy /Dz. U. nr 27, poz. 271 z późn. zm./.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 17 listopada 2018 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XLI.350.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługującym radnym Rady Miejskiej w Złotoryi oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.10.2018 14:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.10.2018 14:52 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)