UCHWAŁA NR 0007.XLI.352.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

­

UCHWAŁA NR 0007.XLI.352.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w roku 2019.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się „Roczny program współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019” w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Złotoryja, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XLI.352.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.10.2018 15:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.10.2018 15:00 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)