UCHWAŁA NR 0007.III.13.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Zlotoryja na 2018 rok.

­

UCHWAŁA NR 0007.III.13.2018
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Zlotoryja na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.994.)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 33.983,80 tym:
- dochody bieżące zwiększa się okwotę 104.016,20
- dochody majątkowe zmniejsza się okwotę 138.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Zmniejsza się wydatki ogółem okwotę 33.983,80 tym:
- wydatki bieżące zwiększa się okwotę 42.641,02
- wydatki majątkowe zmniejsza się okwotę 76.624,82 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr 0007.XXXIII.286.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik nr 13 do uchwały Nr 0007.XXXIII.286.2017r Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 XII. 2017r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.
§ 6. Uchwała wchodzi wżycie zdniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.III.13.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Zlotoryja na 2018 rok.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.01.2019 07:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.01.2019 07:36 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)