UCHWAŁA NR 0007.III.16.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.

­

UCHWAŁA NR 0007.III.16.2018
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 6 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)  Rada Miejska Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwaną „Strategia Rozwoju Sudety 2030”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.III.16.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.01.2019 07:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.01.2019 07:42 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)