UCHWAŁA NR 0007.III.20.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XLI.350.2018 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługującym radnym Rady Miejskiej Złotoryi oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych

­

UCHWAŁA NR 0007.III.20.2018
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XLI.350.2018 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługującym radnym Rady Miejskiej Złotoryi oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 0007.XLI.350.2018 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: Diety radnych ulegają zmniejszeniu:
1) z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na sesji – o 10% miesięcznego ryczałtu,
2) z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu komisji stałej, której radny jest członkiem – o 10% miesięcznego ryczałtu,  z zastrzeżeniem, że aby zachować pełną wysokość diety należy uczestniczyć w sesji oraz w posiedzeniach 3 komisji stałych w danym miesiącu.
2) W § 2 dodaje się pkt. 4 o treści: W przypadku rezygnacji lub odwołania z funkcji radnego bądź zakończenia kadencji, radny otrzymuje w danym miesiącu dietę proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji.
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
1. Niezależnie od diet, o których mowa w § 2 radnym przysługują należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych – na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy /Dz. U. nr 66, poz. 800 z późn. zm./.
2. W razie wyrażenia przez Przewodniczącego zgody na przejazd w podróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością gminy – radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości 100% stawek za jeden kilometr przebiegu, określonych w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy /Dz. U. nr 27,poz. 271 z późn. zm./.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.III.20.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XLI.350.2018 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługującym radnym Rady Miejskiej Złotoryi oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.01.2019 07:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.01.2019 07:49 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)