UCHWAŁA NR 0007.IV.27.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

­

UCHWAŁA NR 0007.IV.27.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 4 1  ust. 1,2 i 5 oraz art.182  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
2. Program jest realizowany przez Urząd Miejski w Złotoryi.
§ 2. Burmistrz Miasta Złotoryja przedstawi Radzie Miejskiej w Złotoryi roczne sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019, które będzie częścią sprawozdania   z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za rok 2019, w terminie do 31 marca 2020 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.IV.27.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.01.2019 10:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.03.2019 14:22 Edycja dokumentu (Paweł Kochanowski)
28.01.2019 10:23 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)