Paweł Kochanowski 22.02.2019 10:15

Protokół Nr 0002.IV.2019 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 stycznia 2019 r.

­

Protokół Nr 0002.IV.2019
z sesji Rady Miejskiej Złotoryi, 
która odbyła się w dniu 24 stycznia 2019 r.

Przed rozpoczęciem obrad Rady Miejskiej Złotoryi został wręczony list gratulacyjny dla złotoryjskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za organizację tegorocznego finału.

Na podstawie art.20 ustawy o samorządzie gminnym IV sesję Rady Miejskiej Złotoryi o godz. 13.30 otworzył Przewodniczący Waldemar Wilczyński.
Stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych (nieobecna radna Ewa Miara), co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Przywitał przybyłych na sesję radnych Rady Miejskiej, kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Robertem Pawłowskim na czele, Radcę prawną Barbarę Szynkowską.

Radni oraz władze samorządowe uczcili minutą ciszy tragiczną śmierć Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

AD 1. PRZYJĘCIE PORZĄDKU SESJI

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad sesji:
1. Przyjęcie porządku sesji
2. Informacja Przewodniczącego o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji 
3. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
4. Bezdomność w mieście i powiecie złotoryjskim.
5. Podjęcie pakietu uchwał:
5.1  w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 r.
5.2 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 4 miasta Złotoryja, w rejonie ulicy Legnickiej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Rzemieślniczej.
5.3 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 2 miasta Złotoryja, w rejonie ulic Pagórkowej, Na Skarpie, Szpitalnej i Górniczej.
5.4 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Lubelską i Bolesława Krzywoustego w Złotoryi.
5.5  w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
5.6  w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
5.7 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja, zmienionej uchwałą Nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 maja 2009 r., zmienionej uchwałą Nr 0007.XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r., zmienionej uchwałą Nr 0007.XXII.182.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 listopada 2016 r., zmienionej uchwałą Nr 0007.XXIX.247.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2017 r., zmienionej uchwałą Nr 0007.XXIX.290.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2017 r.
6. Sprawy różne.

AD 2. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO O PODPISANIU PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI.

Przewodniczący poinformował, że podpisał protokół z sesji Rady Miejskiej Złotoryi, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2018 r. Protokół zostanie zamieszczony na stronie internetowej miasta.

AD 3. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA MIĘDZY SESJAMI 

Burmistrz Miasta Robert Pawłowski przestawił sprawozdania z prac między sesjami.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

AD 4. BEZDOMNOŚĆ W MIEŚCIE

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych Paweł Okręglicki, który podsumował problematykę bezdomności na terenie miasta, omawianą szeroko podczas obrad komisji.

AD 5. PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ

Rada w głosowaniach podjęła następujące uchwały:
a) w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 r.
b) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 4 miasta Złotoryja, w rejonie ulicy Legnickiej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Rzemieślniczej.
c) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 2 miasta Złotoryja, w rejonie ulic Pagórkowej, Na Skarpie, Szpitalnej i Górniczej.
d) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Lubelską i Bolesława Krzywoustego w Złotoryi.
e) w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
f) w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
g) w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja, zmienionej uchwałą Nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 maja 2009 r., zmienionej uchwałą Nr 0007.XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r., zmienionej uchwałą Nr 0007.XXII.182.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 listopada 2016 r., zmienionej uchwałą Nr 0007.XXIX.247.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2017 r., zmienionej uchwałą Nr 0007.XXIX.290.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2017 r.

AD 6.  SPRAWY RÓŻNE

Radny Eugeniusz Pożar nawiązał do tragicznych wydarzeń z Gdańska. Przypomniał, że Złotoryja miała kontakt z tym miastem w 2001 r. w związku z pomocom powodzianom z Gdańska. Na apel zawiązanego na tę okoliczność komitetu, złotoryjanie szczodrze wsparli finansowo, jak również rzeczowo gdańszczan. Na bezpośredni apel śp. Pawła Adamowicza grupa 20 dzieci z Gdańska wzięła udział w kolonii w naszym mieście.

Radny Paweł Maciejewski zadał pytanie dotyczące formalności związanych ze Złotoryjskim Budżetem Obywatelskim, na które Burmistrz Robert Pawłowski wyczerpująco odpowiedział.
Radny zapytał także o dalsze remonty ulic Mieszka I, Wilczej, Szczęśliwej. Burmistrz R. Pawłowski zobowiązał się przygotować szerszą informację na ten temat.

Przewodniczący Waldemar Wilczyński zachęcał do składania projektów do Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego. Podziękował za udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, poinformował również o pracach nad regulaminem dot. stypendiów sportowych.
Burmistrz R. Pawłowski powiedział o decyzji przesunięcia kwoty 7 tys. zł na ten cel w budżecie miasta.
Przewodniczący W. Wilczyński powiedział również o powołaniu radnych: Barbary Zwierzyńskiej-Doskocz, Grzegorza Łosia oraz siebie do składu komisji ds. niskiej emisji.

IV sesja Rady Miejskiej Złotoryi została zamknięta przez Przewodniczącego Waldemara Wilczyńskiego o godz. 14.05.

Wideorelację można obejrzeć pod adresem:
http://www.xn--zotoryja-6ob.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=150&menu=174&dzialy=174&akcja=artykul&artykul=1781

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Protokołowała:
Magdalena Majewska

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.IV.2019 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 stycznia 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:Magdalena Majewska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.02.2019 10:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.02.2019 10:15 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)