UCHWAŁA NR 0007.V.36.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

­

UCHWAŁA NR 0007.V.36.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 6j ust. 2, art. 6k ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) - Rada Miejska Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że:
1. W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi zryczałtowaną opłatę od gospodarstwa domowego w zależności od ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym ustaloną w §2.
2. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w §3.
§ 2. 1. Ustala się zryczałtowane stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:
1) gospodarstwo domowe - 1 osobowe – 20,00 zł/miesiąc,
2) gospodarstwo domowe - 2 osobowe – 38,00 zł/miesiąc,
3) gospodarstwo domowe - 3 osobowe – 54,00 zł/miesiąc,
4) gospodarstwo domowe - 4 osobowe – 68,00 zł/miesiąc,
5) gospodarstwo domowe - 5 osobowe – 80,00 zł/miesiąc,
6) gospodarstwo domowe - 6 osobowe i więcej – 88,20 zł/miesiąc,
2. Ustala się wyższe zryczałtowane stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, jeżeli odpady te nie są zbierane i odbierane w sposób  selektywny w wysokości:
1) gospodarstwo domowe - 1 osobowe – 30,00 zł/miesiąc,
2) gospodarstwo domowe - 2 osobowe – 57,00 zł/miesiąc,
3) gospodarstwo domowe - 3 osobowe – 81,00 zł/miesiąc,
4) gospodarstwo domowe - 4 osobowe – 102,00 zł/miesiąc,
5) gospodarstwo domowe - 5 osobowe – 120,00 zł/miesiąc,
6) gospodarstwo domowe - 6 osobowe i więcej – 132,30 zł/miesiąc,
§ 3. 1. Ustala się stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jeżeli są one zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:
1) 26,00 zł – za pojemnik o pojemności 120 l,
2) 49,00 zł – za pojemnik o pojemności 240 l,
3) 199,00 zł – za pojemnik o pojemności 1100 l.
2. Ustała się wyższe stawki opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jeżeli nie są one zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) 39,00 zł – za pojemnik o pojemności 120 l,
2) 73,50 zł – za pojemnik o pojemności 240 l,
3) 298,50 zł – za pojemnik o pojemności 1100 l.
§ 4. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne ustalana będzie zgodnie z § 2 lub § 3 na podstawie składanej przez właściciela nieruchomości deklaracji, której wzór określa odrębna uchwała.
§ 5. Traci moc uchwała Nr 0007.XXVI.150.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności z opadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach niezamieszkałych oraz uchwała Nr 0007.XII.95.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie  wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.V.36.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.02.2019 09:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.02.2019 09:18 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)