UCHWAŁA NR 0007.V.37.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady.

­

UCHWAŁA NR 0007.V.37.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994) i art.  6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1454) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady. 
2. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy składać w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. Deklarację nową należy składać w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, zawartych w złożonej uprzednio deklaracji.
§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w §1, właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w Urzędzie Miejskim Złotoryja osobiście, przesyłać pocztą na wskazany adres lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej przesyła się z wykorzystaniem elektronicznej platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej „ePUAP”.
3. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) deklaracje przesyłane jako załącznik ) z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej ePUAP )  (epuap.gov.pl) za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (HTPP) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL); 
2) deklaracje opatrywane są:
a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, lub
b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 0007.XII.94.2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.V.37.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.02.2019 09:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.02.2019 09:20 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)