UCHWAŁA NR 0007.VI.45.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

­

UCHWAŁA NR 0007.VI.45.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 6i ust. 1 pkt 1 i 2, art. 6j ust. 1 pkt. 1 i ust. 2,  art. 6k ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) - Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy dokonuje się wyboru dwóch metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) od liczby mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość,
2) od gospodarstwa domowego.
§ 2. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z §1 pkt. 1 lub §1 pkt. 2 oraz §4.
§ 3. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od znajdującego zastosowanie sposobu jej ustalenia, o którym mowa w §1, wynosi:
1) za każdą osobę:
a) 18,80zł – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
b) 28,20zł – jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
2) dla gospodarstwa domowego:
a) 88,00 zł – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
b) 132,00zł – jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
§ 4. 1. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik:
1) o pojemności 120 litrów – w wysokości 26,00zł,
2) o pojemności 240 litrów – w wysokości 49,00zł,
3) o pojemności 1100 litrów – wysokości 199,00zł.
2. Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną wyższą stawkę opłaty za pojemnik:
1) o pojemności 120 litrów – w wysokości 39,00zł,
2) o pojemności 240 litrów – w wysokości 73,50zł,
3) o pojemności 1100 litrów – w wysokości 298,50zł.
§ 5. 1. Ustalenie liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz wskazanie metody ustalania opłaty nastąpi na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2. Liczba pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
3. Wzory deklaracji, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 określa odrębna uchwała.
§ 6. Traci moc uchwała Nr 0007.XXVI.150.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach niezamieszkałych oraz uchwała Nr 0007.XII.95.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie  wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od 1 maja 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.VI.45.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.04.2019 10:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.04.2019 10:40 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)