UCHWAŁA NR 0007.VI.46.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciela nieruchomości.

­

UCHWAŁA NR 0007.VI.46.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciela nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994) i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1454) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja:
1. w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy składać w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. Nową deklarację należy składać w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, zawartych w złożonej uprzednio deklaracji.
§ 3. 1. Deklaracje, o których  mowa w §1, właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w Urzędzie Miejskim w Złotoryi:
1) osobiście lub za pośrednictwem poczty,
2) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres um@zlotoryja.pl  ,
3) z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej „ePUAP” na adres skrytki /702ld4yxq1/
§ 4. Deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej winna spełniać następujące warunki:
1) elektroniczny formularz deklaracji winien być w formacie danych DOCX lub PDF, 2 deklaracje przesłane w formie elektronicznej winny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pośrednictwem ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc  uchwała Nr 0007.XII.93.2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz uchwała Nr 0007.XII.94.2015 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od 1 maja 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.VI.46.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciela nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.04.2019 10:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.04.2019 10:42 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)