UCHWAŁA NR 0007.VI.47.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlaneprzy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

­

UCHWAŁA NR 0007.VI.47.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlaneprzy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 506), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2067) oraz uchwały Nr XLIX/321/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26.10.2006r. w/s zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, uchwala się co następuje:
§ 1. Udziela się, z budżetu Miasta Złotoryja, w roku 2019 dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
§ 2. Wykaz dotacji, o których mowa w § 1, określony jest w załączniku do uchwały.
§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.VI.47.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlaneprzy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.04.2019 10:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.04.2019 10:43 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)