Paweł Kochanowski 02.04.2019 10:48

Protokół Nr 0002.V.2019 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 lutego 2019 r.

­

Protokół Nr 0002.V.2019
z sesji Rady Miejskiej Złotoryi, 
która odbyła się w dniu 21 lutego 2019 r.

Przed rozpoczęciem obrad Rady Miejskiej Złotoryi został wręczony list gratulacyjny dla mieszkańców Złotoryi –  pana Pawła Strzemińskiego i pana Zbigniewa Grzyba.

Na podstawie art.20 ustawy o samorządzie gminnym IV sesję Rady Miejskiej Złotoryi o godz. 13.30 otworzył Przewodniczący Waldemar Wilczyński.
Stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych (nieobecne radne Ewa Miara i Barbara Zwierzyńska-Doskocz), co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Przywitał przybyłych na sesję radnych Rady Miejskiej, kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Robertem Pawłowskim, Radcę prawną Barbarę Szynkowską.

AD 1. PRZYJĘCIE PORZĄDKU SESJI
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad sesji:
1. Przyjęcie porządku sesji
2. Informacja Przewodniczącego o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji 
3. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
4. Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – działalność w roku 2018 oraz modernizacja oczyszczalni ścieków.
5. Podjęcie pakietu uchwał:
5.1 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok
5.2 - zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XLI.353.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 października 2018r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
5.3 - sprawie akceptacji likwidacji nieczynnego odcinka linii kolejowej nr 342 Jerzmanice-Zdrój – Wilków Złotoryjski od km 3,289 do km 6,525.
5.4 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowanego Osiedla Kresowego w Złotoryi. 
5.5 - w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację pieca na paliwo stałe i zamianę na kocioł ekologiczny ze środków własnych Gminy Miejskiej Złotoryja w 2019 r.
5.6 - w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację pieca w ramach programu wymiany na paliwo stałe i zamianę na kocioł ekologiczny ze środków własnych Gminy Miejskiej Złotoryja w 2019 r. na wnioski, które nie uzyskały dofinansowania z powodu wyczerpania środków.
5.7 - zmieniająca uchwałę nr 0007.IV.26.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
5.8 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
5.9 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady.
5.10 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
6. Sprawy różne

Burmistrz zgłosił wniesienie autopoprawki do projektu uchwały.
Porządek został jednogłośnie przegłosowany przez radnych.

AD 2. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO O PODPISANIU PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI.
Przewodniczący poinformował, że podpisał protokół z sesji Rady Miejskiej Złotoryi, która odbyła się w dniu 24 stycznia 2019 r. Protokół zostanie zamieszczony na stronie internetowej miasta.

AD 3. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA MIĘDZY SESJAMI 
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski przestawił sprawozdania z prac między sesjami.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Radny Józef Banaszek dopytywał o reaktywację linii kolejowej, Burmistrz wyczerpująco odpowiedział.
Przewodniczący Waldemar Wilczyński dopytał o wnioski złożone w ramach Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego. Uzgodniono, że wyczerpująca odpowiedź zostanie udzielona w sprawach różnych.
 
AD 4. REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. – DZIAŁALNOŚĆ W ROKU 2018 ORAZ MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.
Prezes RPK Sp. z o.o. Paweł Macuga przedstawił sprawozdanie z działalności Spółki w roku 2018 w poszczególnych działach. Szczegółowo omówił także etapy największej inwestycji czyli modernizacji oczyszczalni ścieków.

O godz. 14.15 Przewodniczący zarządził 10-minutową przerwę o obradach.
Po jej zakończeniu obrady wznowiono.

AD 5. PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ
Rada w głosowaniach podjęła następujące uchwały:
1) 0007.V.29.2019  w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok
2) 0007.V.30.2019  zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XLI.353.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 października 2018r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
3) 0007.V.31.2019  sprawie akceptacji likwidacji nieczynnego odcinka linii kolejowej nr 342 Jerzmanice-Zdrój – Wilków Złotoryjski od km 3,289 do km 6,525.
4) 0007.V.32.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowanego Osiedla Kresowego w Złotoryi. 
5) 0007.V.33.2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację pieca na paliwo stałe i zamianę na kocioł ekologiczny ze środków własnych Gminy Miejskiej Złotoryja w 2019 r.
6) 0007.V.34.2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację pieca w ramach programu wymiany na paliwo stałe i zamianę na kocioł ekologiczny ze środków własnych Gminy Miejskiej Złotoryja w 2019 r. na wnioski, które nie uzyskały dofinansowania z powodu wyczerpania środków. 
7) Po omówieniu przez Burmistrza R. Pawłowskiego zmian w uchwale, wynikających z uwag organu nadzoru, radni przyjęli uchwałę 0007.V.35.2019 zmieniającą uchwałę nr 0007.IV.26.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
8) Przed głosowaniem nad kolejną uchwałą dot. Metody ustalenia oraz wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi głos zabrał Burmistrz Robert Pawłowski. Podkreślił trudność podjęcia mało popularnej uchwały, powiedział także o skutkach jej nie podjęcia. Głos zabrała także radca prawna Barbara Szynkowska, która przypomniała, że gminy odbierają odpady od 2013 roku, na początku nie można było ustalić kosztów. 
Wywiązała się przedmiotowa dyskusja.
Przewodniczący W. Wilczyński powiedział o planowanej ustawie rządowej o gospodarowaniu odpadami, zaproponował, żeby do czasu uchwalenia tejże ustawy z miejscową uchwałą. Burmistrz odpowiedział, że proponowane rozwiązanie wychodzą naprzeciw proponowanym regulacjom, co pozwoli na zmianę regulaminu odbioru bez kolejnej zmiany cen. 
Radny Paweł Maciejewski przychylił się do wniosku W. Wilczyńskiego. Przedstawił także porównanie kosztów z innych miast. 
Radna Agnieszka Zawiślak złożyła wniosek formalny o wstrzymanie się od głosowania, jednak zarówno radny Leszek Antonowicz, jak i radca prawna B. Szynkowska zauważyli, że nie można złożyć takiego wniosku, gdyż jest to projekt Burmistrza.
Burmistrz odniósł się do słów radnego P. Maciejewskiego, powiedział o skutkach finansowych oraz o zmniejszanie się kosztów wraz ze wzrostem osób w gospodarstwie domowym.
Do dyskusji włączyła się Skarbnik Grażyna Soja, która zauważyła, że rząd dał czas samorządom na dostosowanie własnych przepisów.
Radny Paweł Okręglicki przychylił się do słów radnych przedmówców, zakwestionował przedłożoną kalkulację kosztów oraz podkreślił potrzebę ponownego przeliczenia i dyskusji na ten temat.
Radny L. Antonowicz zaproponował przejście do głosowania.
Podczas trwającej dyskusji Burmistrz powiedział także o kosztach odpadów segregowanych oraz niesegregowanych, które są dużo wyższe. Pokazał zdjęcia dotyczące problemów z segregacją, do których odniósł się radny P. Maciejewski. 
Radny Eugeniusz Pożar wezwał do podjęcia decyzji w formie głosowania.
Przewodniczący zakończył burzliwą dyskusję, przeszedł do głosowania.

Radni podjęli uchwałę 0007.V.36.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
a także kolejne uchwały:
9) 0007.V.37.2019  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady.
10) 0007.V.38.2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Burmistrz Robert Pawłowski podziękował radnym za podjęcie powyższych uchwał. Zapewnił, że wszystkie dochody z opłat przeznaczone zostaną na gospodarkę odpadami komunalnymi.
Protokoły głosowań stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

AD 6.  SPRAWY RÓŻNE
Przewodniczący Waldemar Wilczyński poinformował o wpłynięciu pisma mieszkańców ul. Słonecznej, skierował sprawę pod obrady Komisji Gospodarczej RM.
Poinformował także o wpłynięciu pisma mieszkańca p. Andrzeja Gorzkowskiego oraz skierował przedmiotową sprawę do Komisji Petycji, Skarg i Wniosków celem rozpatrzenia.
Powiedział także o wyroku sądu pierwszej instancji dot. wygaśnięcia mandatu radnej Ewy Miary.
Głos zabrała Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Anna Ardelli, która omówiła wnioski nadesłane do Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego. Wpłynęło 16 wniosków (z czego 9 drogą internetową, a 7 w wersji papierowej) na łączną kwotę 308.614 zł. Wnioski są bardzo różnorodne. W dalszej części będą weryfikowane i przygotowywane do dalszej procedury.
Radna A. Zawiślak zgłosiła sprawę remontu chodnika na ul. Staszica.
Radny L. Antonowicz odniósł się do kwestii wygaszenia mandatu radnej, podkreślił, że sytuacja ta nie jest winą radnej, a jednak ona ponosi odpowiedzialność.
Radny Grzegorz Łoś nawiązał do złożonej przez siebie interpelacji dot. utrzymania czystości. Poprosił o pilotowanie sprzątania dróg wojewódzkich.
Radny P. Maciejewski zapytał o lodowisko. Uzyskał wyczerpującą odpowiedź.

V sesja Rady Miejskiej Złotoryi została zamknięta przez Przewodniczącego Waldemara Wilczyńskiego o godz. 15.45.

Wideorelację można obejrzeć pod adresem:
http://www.xn--zotoryja-6ob.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=150&menu=174&dzialy=174&akcja=artykul&artykul=1800

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Protokołowała:
Magdalena Majewska 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.V.2019 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 lutego 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:Magdalena Majewska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.04.2019 10:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.04.2019 10:56 Usunięto załącznik Uchwała ws przystapienia do sporządzenia mpzp rejonu ul. W. Broniewskiego.pdf (Paweł Kochanowski)
02.04.2019 10:56 Usunięto załącznik Uchwała ws uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2019 r..pdf (Paweł Kochanowski)
02.04.2019 10:56 Usunięto załącznik Uchwała ws udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego (ul. Grunwaldzka).pdf (Paweł Kochanowski)
02.04.2019 10:56 Usunięto załącznik Uchwała ws udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego (ul. Legnicka).pdf (Paweł Kochanowski)
02.04.2019 10:56 Usunięto załącznik Uchwała ws udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.pdf (Paweł Kochanowski)
02.04.2019 10:56 Usunięto załącznik Uchwała ws wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [...].pdf (Paweł Kochanowski)
02.04.2019 10:56 Usunięto załącznik Uchwała ws zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 r..pdf (Paweł Kochanowski)
02.04.2019 10:55 Usunięto załącznik Uchwała ws zwolnienia nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Legnickiej 44 z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu.pdf (Paweł Kochanowski)
02.04.2019 10:55 Usunięto załącznik Uchwała ws określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [...].pdf (Paweł Kochanowski)
02.04.2019 10:48 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)