Uchwała Nr XI / 61 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja z dnia 11 września 2003 r.

­

Uchwała Nr  XI  / 61 / 2003
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 11 września 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2003 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.               o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę  305.386,-

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

280.675,-

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

155.140,-

031

podatek od nieruchomości

155.140,-

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

42.000,-

031

podatek od nieruchomości

42.000,-

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

83.535,-

041

wpływy z opłaty skarbowej

68.535,-

048

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

15.000,-

758

Różne rozliczenia

35.969,-

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

35.969,-

292

subwencje ogólne z budżetu państwa

35.969,-

801

Oświata i wychowanie

18.742,-

80101

Szkoły podstawowe

2.653,-

075

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2.653

80110

Gimnazja

16.089,-

075

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

100,-

232

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

15.989,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

30.000,-

90001

Gospodarka środowiska i ochrona wód

30.000,-

626

dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

30.000,-

2) Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę  275.386,-

     w tym:

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

198.860,-

59.700,-

60016

Drogi publiczne gminne

198.860,-

59.700,-

wydatki bieżące

19.000,-

6050

wydatki inwestycyjne

198.860,-

40.700,-

-     opracowanie projektu dróg 

40.000,-

-  opracowanie projektu częściowej drogi    wewnętrznej Złotoryjskiej Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego

198.860,-

-     budowa drogi Szpitalna/Szklarska

700,-

700

Gospodarka mieszkaniowa

60.000,-

234.600,-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

(wydatki bieżące)

10.000,-

70095

Pozostała działalność

50.000,-

234.600,-

wydatki bieżące

20.000,-

108.000,-

-          remonty budynków komunalnych

w tym: budynek ul. Sikorskiego

108.000,-

-          remont cmentarza

20.000,-

4150

dopłat w spółkach prawa handlowego

58.000,-

6050

wydatki inwestycyjne

30.000,-

68.600,-

-          budynek socjalny adaptacja II piętra przy ul. Łąkowe 19

68.600,-

-          rozbudowa cmentarza

30.000,-

710

Działalność usługowa

22.000,-

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

opracowania studium konserwatorskiego

12.000,-

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

(wydatki bieżące)

10.000,-

750

Administracja publiczna

41.650,-

41.650,-

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

41.650,-

41.650,-

Płace

17.000,-

wydatki bieżące

12.000,-

6050

wydatki inwestycyjne

24.650,-

6060

zakupy inwestycyjne

29.650,-

758

Różne rozliczenia

10.000,-

75818

Rezerwy ogólne i celowe

10.000,-

801

Oświata i wychowanie

1.500,-

56.211,-

80101

Szkoły podstawowe

40.122,-

wydatki bieżące

w tym:

40.122,-

-  remont sali gimnastycznej  37.469,-

80104

Przedszkola przy szkołach podstawowych

1.500,-

wydatki bieżące: (płace)

1.500,-

80110

Gimnazja

16.089,-

wydatki bieżące

16.089,-

-   remont dachu 15.989,-

851

Ochrona zdrowia

15.000,-

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

15.000,-

wydatki bieżące

15.000,-

tworzenie alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży

15.000,-

853

Opieka społeczna

120.000,-

85315

Dodatki mieszkaniowe

(wydatki bieżące)

120.000,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

133.220,-

127.455,-

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

116.530,-

6050

wydatki inwestycyjne

116.530,-

-    sieć kanalizacyjna ul. Krzywoustego

51.530,-

-    budowa sieci kanalizacji deszczowej

     ul. Leszczyńska – Dolna

65.000,-

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

16.690,-

wydatki bieżące

10.000,-

6050

wydatki inwestycyjne

6.690,-

(oświetlenie ulic „Nad Zalewem”)          6.690,-

90095

Pozostała działalność

127.455,-

wydatki bieżące

11.000,-

-    zabezpieczenie terenu zapadliska

     ul. Chrobrego

5.000,-

-    zakup małej architektury

6.000,-

6050

wydatki inwestycyjne

116.455,-

-    zagospodarowanie placu Reymonta

     (zaplecze ZOKiR)

31.455,-

-    projekt infrastruktury osiedla przy

     ul. Hożej, osiedla Monte Cassino

70.000,-

-     projekt zagospodarowania parku

      „Górka Mieszczańska”

15.000,-

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

20.000,-

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

20.000,-

2630

dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

na remont zabytkowego kościoła p. w. św. Jadwigi

20.000,-

926

Kultura fizyczna i sport

24.000,-

92695

Pozostała działalność

24.000,-

6050

 wydatki inwestycyjne

24.000,-

-          zagospodarowanie kompleksu

sportowego przy ul. Sportowej

18.000,-

-          zagospodarowanie terenu kopalni

      „AURELIA”

6.000,-

 

 

 

 

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XI / 61 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja z dnia 11 września 2003 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.09.2003 08:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.09.2003 08:52 Dodano załącznik "załącznik nr 1" (Wiesława Lis)
18.09.2003 08:51 Utworzenie dokumentu. (Wiesława Lis)