Zarządzenie Nr 141 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Złotoryi, w okręgu wyborczym nr 5

­

Zarządzenie Nr 141
Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Złotoryi,
w okręgu wyborczym nr 5.

Na podstawie art. 395 w związku z art. 396 § 1 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) w związku z postanowieniem Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 12 lutego 2019 r. sygn. akt I Ns 285/18 zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Złotoryi, w 1-mandatowym okręgu wyborczym nr 5, w którym wybierany będzie 1 radny.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 12 maja 2019 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Z dniem ogłoszenia niniejszego zarządzenia, wygasa mandat radnej Rady Miejskiej w Złotoryi Ewy Anny Miara, wybranej w okręgu wyborczym nr 5, z listy nr 15 - KWW IRENEUSZ ŻURAWSKI, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na obszarze Miasta Złotoryja.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wojewoda Dolnośląski:

P. Hreniak

Załącznik do zarządzenia Nr 141
Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 9 kwietnia 2019 r.

 

KALENDARZ  WYBORCZY
dla wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Złotoryi, w okręgu wyborczym nr 5.

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść  czynności

do 12 kwietnia 2019 r.

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia burmistrza informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Złotoryi;

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia burmistrza informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Złotoryi

do 21 kwietnia 2019 r.

- aktualizacja spisu wyborców w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

do 27 kwietnia 2019 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Złotoryi o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym przy pomocy nakładki do głosowania w alfabecie Braille’a

do 3 maja 2019 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

10 maja 2019 r. - godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

11 maja 2019 r.

- przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania nr 2 w Złotoryi spisu wyborców

12 maja 2019 r. - godz.  700 - 2100

- głosowanie

Uwaga:

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w kalendarzu wyborczym przypada w sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu (art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 141 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Złotoryi, w okręgu wyborczym nr 5
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Tadeusz Kozak
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.04.2019 15:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.04.2019 15:44 Utworzenie dokumentu. (Piotr Rewig)